I veldædigt Øjemed 1891

PERSONERNE:

OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter
DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru
FABRIKANT KVIST FRU KVIST
FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER
KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE
FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN
JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS
DAMER & HERRER EN PIGE – EN OPVARTER


Scenen forestiller en af Salene, hvor Veldædighedsfesten afholdes. Paa venstre side er et Blomsterudsalg, til højre et Konditori med nogle Smaaborde og Stole foran. Paa begge Sider ere Døre. Salens Bagside optages næsten helt af en Bueaabning, hvorigennem man ser ud i en anden mindre Sal, hvor der i Baggrunden ses en Tombola.
4. AKT
1. SCENE
En Del Herrer og Damer i Selskabsdragt og med Sløjfe paa Brystet løbe frem og tilbage med Salgsgenstande. Alle Slags Ting ligge spredte paa Gulv og Stole mellem Papirsstumper. Komtesse Sparre ordner Blomsterboden sammen med et Par andre Damer. Vibeke lægger Blomster i en Kurv. Fru Kvist, Fanny og Annina gøre i Stand i Konditoriet. Løwener er i Færd med at sminke en ung Dame i Kostume. Justitsraad Engbølle staar til venstre, beskæftiget med sin Fløjte. Fabrikant Kvist læser i Smug over paa sin Tale. Festdekorator Wulff staar paa en Trappestige og ordner en Flagdekoration, hjulpen af en Dreng.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hovedet mere til Siden, Frøken! Hvor er Pudderkvasten, naa der! Se saa, nu vil De fortrylle Alle! –
DAMEN Tak, Hr. Løwener!
FRU KVIST Nej, Kagerne skal lægges paa de runde Fade, Fru Heide.
(ser sig om)
Hør, skynd Dem dog allesammen, om ti Minuter skal Basaren aabnes. Hr. Wulff, staar De endnu der paa Trappestigen?
EN DAME (kommer ind fra Baggrunden)
Hr. Wulff, kommer De ikke og sætter rødt Omhæng om vort Bord?
DEKORATØR
WULFF
Øjeblikkelig, Frue!
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hr. Wulff, kalder De det at være færdig i rette Tid?
DEKORATØR
WULFF
Det er man aldrig, Hr. Fuldmægtig, og saa bliver man det dog alligevel.
EN DAME (kommer ind fra venstre i Kostume)
Hr. Wulff, nu maa De komme og prøve Belysningen.
DEKORATØR
WULFF
Øjeblikkelig, Frøken! Jakob, kom med Knappenaalene.
FANNY (til nogle Herrer, der stille sig op)
Naa, skal De nu igen til at øve Dem?
EN AF HERRERNE Ja, en af Kvartetterne, maa vi gaa igennem engang endnu.
De synge, en firstemmig Sang. Mens de endnu synge, tager Justitsraad Engbølle nogle Toner paa sin Fløjte. Sangen stanser.
EN AF HERRERNE Hør, Justitsraad Engbølle
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Ja, jeg maa ogsaa gaa min Fløjtesolo igennem. Den er ligesaa vigtig som Deres Kvartet, skulde jeg mene — De er dog fire om den.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(peger pea Døren til venstre)
Kan Justitsraaden da ikke gaa ind i den anden Stue?
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Derinde sagde de udtrykkelig, at her var bedre Akustik.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(peger paa Døren til højre)
Ja, men derinde er den endnu bedre
(til de andre)
Ikkesandt?
FLERE Jo!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Saa lad Kvartetten gaa der ind.
EN AF HERRERNE Tak, det vil vi ogsaa.
De gaa ud til højre.
FABRIKANT
KVIST
(for sig selv)
Naar jeg paa Komiteens Vegne tillader mig i Goddædighedens Navn at sige –
(til Fanny)
naa, skub ikke til mig!
FANNY Om Forladelse!
(til Fru Kvist)
Her er en Kurv med Appelsiner og Lagkage.
FRU KVIST Det er godt, sæt den der.
(raaber ud ad Døren til højre)
Hør, en af Konerne maa komme og feje Gulvet her inde.
Madam Sørensen kommer ind fra højre mod en Fejekost.
MADAM
SØRENSEN
Hvor maa jeg begynde?
FRU KVIST Det er lige meget, vi maa have alt Papiret bort.
MADAM
SØRENSEN
(fejer)
Jo!
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hej, fej mig dog ikke over Benene.
MADAM
SØRENSEN
Jøsses Herre, om Forladelse.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ih, det er jo Madam Sørensen! Er De her?
MADAM
SØRENSEN
(fejer)
Ja, Oberstinden har vaaren saa venlig at anbefale mig til Hjælp ved Opvaskningen derude.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Og De ser jo helt fin ud i Dag.
MADAM
SØRENSEN
Ja, den pæne Kjole har Saamænd Fru Heide foræret mig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa —!
KOMTESSE
SPARRE
Hr. Løwener, gør mig den Tjeneste at binde dette Tov fast for mig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jeg tør desværre ikke anstrenge mig, jeg skal jo synge! Men Justitsraad Engbølle gør det værne.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Jeg! Men min Fløjtesolo —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Den kan vist have godt af at puste saa længe.
Justisraad Engbølle lægger modstræbende Fløjten fra sig og gaar hen til Komtesse Sparre.
EN UNG HERRE (kommer ind fra venstre)
Hr. Wulff, vi mangler et Scepter til Kongen i Svinedrengen!
DEKORATØR
WULFF
(paa Stigen)
øjeblikkelig, Hr. Kammerjunker!
FANNY Kan De ikke vikle Guldpapir om en Stok?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, saa tag heller Justitsraadens Fløjte, saa er vi af med den.
HERREN Ja, den kan maaske bruges.
Han gaar ud med den til venstre.
FRU KVIST Fanny, vil Du lade være at spise af Kagerne.
FANNY (spiser)
De er saa dejlige.
Løjtnant Friis og en anden ung Herre komme ind fra venstre.
DEN UNGE HERRE Er Kandidat Jørgensen ikke her?
FLERE Nej.
DEN UNGE HERRE Løjtnant Friis kan bevidne, at han har taget mine lakerte Spændesko paa istedetfor sine egne gamle Sluffer. Se blot!
FANNY Man ser jo slet ikke Deres Ben i Tableauet.
DEN UNGE HERRE Det er det samme; hvor kan man komme i Stemning med de Sko! Jeg vil have mine egne, om jeg saa skal trække dem af ham.
(gaar videre)
LØJTNANT
FRIIS
Fru Kvist, maa jeg tilbyde Dem min Hjælp ved Opvartningen?
FANNY Det var yndigt.
FRU KVIST Men De skal jo med i det bibelske Tableau, det med Lea og Rachel.
LØJTNANT
FRIIS
(fornærmet)
Jeg har afgivet min Rolle.
FLERE Hvorfor?
LØJTNANT
FRIIS
Af en Grund, jeg ikke nærmere skal komme ind paa.
FANNY Jeg ved det godt. Løjtnanten vil ikke være Laban.
LØJTNANT
FRIIS
Jeg tilstaar, jeg finder det besynderligt at lade mig indstudere Partiet og anskaffe Dragten uden at lade mig vide, at jeg skal fremstille en saa tvivlsom Personlighed.
FRU KVIST Laban var vist et ganske net Menneske.
LØJTNANT
FRIIS
Undskyld, Frue, saa havde han vist ikke faaet det uheldige Rygte.
FANNY Løjtnanten risikerer jo at blive hængende ved Navnet.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det risikerer Løjtnanten maaske alligevel.
FABRIKANT
KVIST
(tager Løwener til Side)
Hør, min bedste Løwener — denne Fest er jo for Alderdomshjemmet paa Østerbro?
FULDMÆGTIG
LØWENER
(smiler)
Ja bevares!
FABRIKANT
KVIST
For jeg skal sige Dem, jeg er ogsaa med ved en Fest for Drengehjemmet paa Nørrebro, saa jeg blev bange, at —
FULDMÆGTIG
LØWENER
De mener vist: Pigehjemmet paa Vesterbro!
FABRIKANT
KVIST
Jeg er undertiden lidt distrait! Hvordan – naa maaske! Altsaa — jeg siger et Par gribende Ord om de gamle udslidte Stakler —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saadan som kun De kan det.
FABRIKANT
KVIST
(beskeden)
Aa, man har jo lidt medfødt Evne!
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
(sager)
Hvor er min Fløjte?
DEKORATØR
WULFF
(løber ned ad Stigen og betragter sit Arbejde)
Charmant!
FANNY Det er rigtignok smagfuldt, Hr. Wulff !
DEKORATØR
WULFF
Smagfuldt, Frøken, det er ingen Sag! Nej, paa engang barokt og smagfuldt, det er Kunsten! Vi maa have et flottere Foldekast der til højre.
(løber op paa Stigen igen)
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Jeg ved, jeg lagde den her. Har De ikke set min Fløjte?
LØJTNANT
FRIIS
Den er maaske gaaet fløjten.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
De skulde heller hjælpe mig at lede efter den end prøve paa at være morsom. Hr. Løvener; har De ikke set den?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, men hvis De har Brug for et forlorent Skæg, saa ligger der et paa Stolen der.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
(søger)
Min Fløjte!
EN UNG DAME (i Kostume)
Deres Fløjte, Hr. Engbølle, den staar Kammerjunker Steen og klistrer Guldpapir om der inde.
JUSTITSRAAD
ENGBØLLE
Hvad er det, De siger — mit kostbare Instrument —
(Han løber ud til venstre.)
DEN UNGE DAME Fanny, hvordan ser jeg ud?
FANNY (prøvende)
Jo, saamænd —!
DEN UNGE DAME Jeg er saa bange — jeg har aldrig for staaet i Tableau! Jeg ved, jeg kommer til at le.
FANNY Hvad gør det!
DEKORATØR
WULFF
(gaar hen til Komtesse Sparre med en Kurv)
Deres Naade, maa jeg saa tillade mig at overrække Dem Buketten til Allerhøjstsamme.
KOMTESSE
SPARRE
Tak, gode Hr. Wulff!
DEKORATØR
WULFF
(aabner Kurven)
Haaber, den vinder Deres Naades Bifald — glæder mig særdeles. Jeg tillader mig at stille Kurven der henne under Stolen.
KOMTESSE
SPARRE
Godt.
DEKORATØR
WULFF
Maaske Deres Naade saa ved Lejlighed husker at antyde paa rette Steder, at det er mit længe nærede Ønske at blive kongelig Hoffestdekoratør!
KOMTESSE
SPARRE
Jeg skal støtte Dem, hvor jeg kan, bedste Hr. Wulff.
DEKORATØR
WULFF
Ærbødigst Tak.
FANNY Der er kommet et Akvarium med Guldfisk, men de fleste er døde.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Saa lad de Efterlevende endelig faa et Glas Portvin i Tide.
DEKORATØR
WULFF
(gaar hen til Fru Kvist med Kurven)
Frue, her er Buketten!
FRU KVIST Tak, kære WUlff.
DEKORATØR
WULFF
(aabner Kurven)
Hvis Fruen vil behage at se — hvid og rød Sløjfe med indskrift — stilfuld, ikkesandt?
FRU KVIST Nydelig!
DEKORATØR
WULFF
Jeg tillader mig at stille den der under Stolen, indtil Fruen skal bruge den.
FRU KVIST Ja Tak; De er en ubetalelig Hjælper, Hr. Wulff.
DEKORATØR
WULFF
Glæder mig særdeles! Fruen husker maaske saa med Deres Indflydelse at bidrage lidt til, at jeg bliver omtalt rosende i Pressen?
FRU KVIST Jeg skal anbefale Dem paa det varmeste.
DEKORATØR
WULFF
(bukker)
Ærbødigst forbunden, Frue! Jakob, bring saa vore Sager ind i den anden Stue, naa, staa ikke og sov. Hr. Løvener, tillad mig at henvende mig til Deres Kunstsans: Skal jeg der inde over Døren anbringe en slynget Palmegren eller en velgørende Sentens, for Eksempel: «Gud elsker en glad Giver.»
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, det passer; her er vi alle glade.
DEKORATØR
WULFF
Hi hi — Fuldmægtigen er altid skæmtefuld.
FANNY Skynd Dem — der er aabnet — Folk begynder at komme.
FLERE Aa
FRU KVIST Jeg er ikke halvt færdig-
ANNINA Gaa Deres Vej med Kosten, Madam Sørensen.
MADAM
SØRENSEN
Ja, men Jøsses Frue, Skidtet ligger endnu i Krogene.
ANNINA Det er det samme. Gaa ud og vask Kopperne af.
MADAM
SØRENSEN
De store eller de smaa, Frue?
ANNINA Jeg skal komme og sige Dem Besked. Gaa nu blot.
Madam Sørensen gaar ud til højre. Nogle gøre i Hast i Orden, Andre løbe ud. Fru Kvist og Annina stille sig op i Konditoriet med Løjtnant Friis og et Par andre unge Herrer som Hjælpere, andre Herrer gaa om med Lodsedler. Komtesse Sparre staar i Blomsterbutiken med et Par Damer. Vibeke, Fanny og flere unge Piger gaa om mod Kurve og falbyde Blomster. Besøgende Herrer og Damer ses i den ydre Sal. Enkelte komme forsigtigt frem paa Scenen, derpaa efterhaanden flere og flere. Man hører et Hornorkester begynde at spille.
EN DAME (ser sig om)
Hvor her er nydeligt!
EN UNG HERRE (til et Par Damer)
Skal Damerne ikke have Lodsedler paa en Kane?
EN ANDEN Eller en Buste af den store Napoleon?
EN TREDJE Eller en Herre-Spaserepels?
DAMERNE (afværgende)
Nej Tak.
VIBEKE Ønsker De ikke en Buket Violer?
FANNY Eller Roser?
VIBEKE Eller Reseda?
DAMERNE Nej mange Tak.
FRU KVIST (til et Par Besøgende)
Maa jeg ikke skænke Dem en Kop Chokolade, eller lidt Is maaske?
LØJTNANT
FRIIS
The, Champagne, Øl, Sodavand!
DE BESØGENDE Nej Tak.
KOMTESSE
SPARRE
Ønsker Damerne ikke en holdbar Potteplante?
EN AF DAMERNE (nærmer sig forsigtigt)
Hvor meget koster den Plante?
KOMTESSE
SPARRE
Tre Kroner.
DAMEN Det er ellers dyrt. Man kan faa dem paa Torvet for det halve. Hvis De vil sælge den for to Kroner, saa tager jeg den.
KOMTESSE
SPARRE
Det kan jeg virkelig ikke.
DAMEN To og en halv da!
KOMTESSE
SPARRE
Naa, lad gaa.
FØRSTE DAME (halvsagte)
Den fik jeg da for godt Køb.
ANDEN DAME Nu gælder det, om vi kan faa et strikket Schawl ligesaa billigt.
FANNY (til en tyk Herre)
Goddag, Hr. Grosserer, skal De ikke have en Rose til Knaphullet?
VIBEKE Nej, en Violbuket!
EN UNG DAME Eller en Lodseddel paa en talende Dukke!
DEN TYKKE HERRE (tager hende under Hagen)
Er det Dem selv, min smukky Dukke?
FANNY Aa, en lille Rose, hvad?
DEN TYKKE HERRE Ja ja, Frøken Fanny, men jeg vil selv plukke den.
(kysser hende)
Den skal De have hundrede Kroner for. Værsaagod!
(gaar videre)
FANNY (tørrer sig)
VIBEKE At Du vilde!
FANNY Aa pyt, det var jo i veldædigt øjemed.
LØJTNANT
FRIIS
Frøken, maa jeg ikke bede om en Rose af samme Slags.
FANNY Tag Dem i Agt! Den vilde blive dyr.
ANNINA (til en Dame)
Det var jo Dem, der ønskede et Stykke Kage! Vær saa god.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(tager hende til Side)
Fru Annina, jeg maa tale med Dem. Er det Deres Mening, at De vil tage hjem med Heide i Aften?
ANNINA Ja.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Blot for at ærgre Deres Tante — blot paa Trods?
ANNINA Af hvad Grund, jeg gør det, bliver jo min Sag.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, ogsaa min. Annina, De ved, hvor kær De er mig, jeg kan ikke slippe Dem. Jeg beder Dem, gør det ikke, De vil fortryde det Dag paa Dag Livet igennem! Gaa — gaa bort herfra, men giv mig blot først et lille bitte Ord, jeg kan haabe ved — leve ved! Sig blot — maaske engang.
ANNINA Det er for sent.
FULDMÆGTIG
LØWENER
De ser saa haard og kold ud — ligner ikke Dem selv. Hvor har De gjort af Deres smukke, fine Smil? Aa Annina, kan De gøre dette, saa kommer det aldrig igen, for saa kommer det ikke mere fra en smuk, fin Sjæl.
ANNINA Nej, De har Ret, jeg duer ikke, tænk ikke mere paa mig. Jeg er misundelig og drillesyg og trodsig og styg —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Vist ej.
ANNINA Jeg er bleven ægget til Kamp, og jeg vil ikke give tabt.
(Hun gaar ud til højre)
FULDMÆGTIG
LØWENER
(ser efter hende)
Hun skal give tabt!
Folk gaa lidt efter lidt ud i Baggrunden.
FRU KVIST Fanny, hvorfor løber Folk?
FANNY Det er Kvartetsangen, der skal til at begynde i den store Sal.
FRU KVIST Den vil jeg gaa ind og høre paa. Pas paa saa længe.
(Hun gaar ud i Baggrunden)
KOMTESSE
SPARRE
Jeg vil ogsaa gærve lidt derind. Frøken Vibeke, De passer nok mit Udsalg saa længe.
VIBEKE Gærne, her kommer vist Ingen, saa længe de synger.
FANNY Det tror jeg heller ikke. Jeg gider ikke staa her paa Vagt. Hr. Løvener, vil De ikke nok passe lidt paa Kagerne?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jo, gaa De kun.
LØJTNANT
FRIIS
Kom saa, Løjtnant Friis.
De gaa sammen med alle Andre undtagen Løvener og Vibeke ud i Salen i Baggrunden, hvor man under de følgende Scener al og til ser Folk gaa frem og tilbage.