I veldædigt Øjemed 1891

PERSONERNE:

OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter
DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru
FABRIKANT KVIST FRU KVIST
FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER
KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE
FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN
JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS
DAMER & HERRER EN PIGE – EN OPVARTER


1.AKT
4. SCENE
Fru Rosenhjelm. Vibeke. Annina. Fru Kvist. Fanny.
FRU
ROSENHJELM
Jeg maa bede Dem undskylde.
FRU KVIST Bevares, jeg kunde se, det var en af Deres Fattige.
FANNY Goddag, søde Vibeke, hvordan har Du haft det? —
FRU
ROSENHJELM
Min Niece, Fru Heide, Fru Kvist med Datter.
FRU KVIST Aa, vi er Bekendte fra gamle Dage! Hør, kære Oberstinde, jeg haaber ikke, De har ventet paa os.
FRU
ROSENHJELM
Vist ikke, sid dog ned.
FRU KVIST Ja Tak, men vi maa straks videre. De kan ikke tænke Dem alt det, Fanny og jeg har at udrette i Dag. Vi har allerede været til to Fødselsdage, en Bryllupsvisit og et Kondoleneebesøg. Det var hos Smiths; de var forresten ret fornøjede, men de har jo ogsaa arvet.
FANNY De har allerede faaet nyt Gulvtæppe.
FRU KVIST Ak ja, det selskabelige Liv paalægger En meget Slid. I Dag er jeg saa anstrengt, at jeg er paa Randen af en Nervekrise.
FANNY Se endelig at opsætte den, til vi kommer hjem.
ANNINA Hvorfor paatager De Dem saa meget?
FRU KVIST De kan tro, det er ikke med min gode Vilje. Jeg levede allerhelst et stille Liv i Hjemmet, men saadan ønsker min Mand det ikke. Han lever desværre meget for det Ydre og kan aldrig faa nok al Forlystelser og Uro. Jeg finder nu alt det saa tomt, men det er jo ikke Enhver givet at blive forstaaet i sine inderste Tanker og Stemninger.
Søde Vibeke, giv mig et Glas Vand, jeg er bleven ganske has af at snakke.
FRU
ROSENHJELM
Sid dog saa lidt i Ro og hvil Dem.
FRU KVIST Nej, vi maa videre, men først maa vi tale med Dem. Det er i Anledning af et veldædigt Øjemed, en lille Basar med lidt Komedie og Musik.
FANNY Og Dans.
FRU
ROSENHJELM
I hvilket Formaal?
FANNY Ja, hvad er det nu!
FRU KVIST Til Fordel for et Hjem for Drenge i Overgangsalderen paa Nørrebro.
ANNINA Men hvis der nu ogsaa er Drenge, som trænger til det paa Vesterbro?
FANNY Saa maa de flytte.
FRU
ROSENHJELM
Naturligvis, man maa jo gaa frem efter et System.
FRU KVIST Vi havde først tankt paa et Børnehjem, men dem vrimler der jo af, og saa fandt Pastor Mathiesen, at der savnes god Paavirkning for opvoksende Drenge — De ved Gadedrenge —
FANNY Ja, dem der løber om paa Gaden og spiller Top og Klink.
FRU KVIST Han siger, at for den Aldersklasse er der endnu en dybtfølt Trang til Hjem og Tilflugtssteder.
ANNINA Men er De nu vis paa, at de ikke vilde blive til flinkere og fornøjeligere Mennesker ved at løbe frit om og spille Pop?
FANNY Uf nej, de spytter og er saa næsvise.
FRU KVIST Og i saadanne Hjem skal de lære Moral og Træsnitteri og alle Slags nyttige Ting.
FANNY Og nu, inden Selskabeligheden begynder, trænger Folk rigtig til en lille Lystighed.
FRU KVIST Men vi maa endelig have Dem med, Oberstinde. –
FRU
ROSENHJELM
Ja Tak, men —
FRU KVIST Ikke noget men — vi, kan slet ikke undvære Dem.
VIBEKE Aa, sig ja, Mama!
FRU KVIST De er jo saa inde i det, saa dygtig.
FANNY Moder siger altid, at det er saa fornuftigt al Dem, at De har slaaet Dem paa det Velgørende. Der falder altid lidt Fornøjelser af uden Bekostning.
FRU KVIST (ser pas hende)
Jeg mener, det kan være ret fornuftigt, naar man har en Datter og ikke har Lejlighed til at se Mange hos sig. Herregud, en ung Pige skal dog se sig lidt om og adspredes —
FRU KVIST Vi er jo ogsaa selv med til en Del af den Slags.
FANNY Ja, indtil Fader har faaet en Orden.
FRU KVIST Fanny dog — hun er saa spøgefuld, Barnet.
Komtesse Sparre kommer ind fra Entreen

1. AKT
5. SCENE
Fru Rosenhjelm. Vibeke. Annina. Fru Kvist. Fanny. Komtesse Sparre. Senere Løwener og Fabrikant Kvist. Tilsidst Festdekoratør Wulff.
KOMTESSE
SPARRE
Goddag!
FRU
ROSENHJELM
Ah, Komtesse Sparre — goddag! De kender jo Fru Kvist og Datter?
KOMTESSE
SPARRE
Jeg har den Fornøjelse.
FRU
ROSENHJELM
Maaske ogsaa min Niece, Fru Heide?
KOMTESSE
SPARRE
(stift)
Jeg tror, jeg i tidligere Dage har truffet Fruen.
(Tager Plads)
Kære Oberstinde, jeg kommer for at trække en Veksel paa Deres gode Hjerte, som man aldrig taler forgæves til, naar det gælder at hjælpe de ulykkeligt stillede her i vor By.
FRU
ROSENHJELM
Sig ikke det.
FRU KVIST Jo, De er utrættelig.
FANNY Mageløs!
KOMTESSE
SPARRE
Vi ved jo desværre, hvor mange Fristelser og nedbrydende Tendenser, der nu til Dags vildleder Ungdommen, og hvor ihærdigt man maa anstrenge sig for at modarbejde de slette Hjems Indflydelse. Derfor agter en Kreds at træde sammen for at foranstalte en lille Fest eller Aftenunderholdning til Fordel for et Hjem for Ynglinge i den farlige Overgangsalder.
FANNY Paa Nørrebro!
FRU KVIST Det er i Orden. Oberstinden er med. Jeg ogsaa.
KOMTESSE
SPARRE
(fornærmet)
Hvorledes. — ja, saa er jo min Henvendelse overflødig. Man havde ellers overdraget ulig at samle de Damer, der skal staa i Spidsen for Foretagendet.
FRU KVIST Jeg skal nok spare Komtessen for lidt af Ulejligheden.
KOMTESSE
SPARRE
Jeg takker.
(til Fru Rosenhjelm)
Det er mig nemlig magtpaaliggende, at Festen faar et Præg af den fineste Tone. Ellers kan jeg ikke være med.
FRU
ROSENHJELM
Selvfølgelig, kære Komtesse!
KOMTESSE
SPARRE
(tager et Papir frem)
Her er en Liste paa de Damer, «jeg» henvender mig til. De ser — lutter udsøgte og formaaende Navne — en Grevinde, en Etatsraadinde, en Kammerjunkerinde, en Pastorinde —
FRU KVIST Og paa min Liste har jeg en Hofblikkenslagerinde.
KOMTESSE
SPARRE
Saa — maaske flere ligesaa distingerte Titler?
FRU KVIST Nej, ellers kun simple Fruer, ligesom jeg selv.
FRU
ROSENHJELM
Hvad gør det, naar kun Hver gør Sit til at Fremme det smukke Formaal. Det er jo derfor, vi træder sammen.
FANNY Og saa for at faa en Svingom.
FRU
ROSENHJELM
Hvad har De tænkt at give?
FRU KVIST Mener De til Øjemedet?
FRU
ROSENHJELM
Jeg mener til Underholdningen.
FRU KVIST Naa — lidt Komedie!
FANNY Og Tableauer!
KOMTESSE
SPARRE
Og Musik!
VIBEKE Vi faar vel Sang af Hr. Løwener.
FRU KVIST Og Justitsraad Engbølles Fløjtesolo.
FRU
ROSENHJELM
Nej, han gør saa mange Ophævelser.
KOMTESSE
SPARRE
Og han blæser falsk.
FANNY Ja, men han giver hundrede Kroner til alle de Basarer, hvor han faar Lov til at blæse et Fløjtenumer.
FRU KVIST Saa kan min Datter synge sin Valserie.
FANNY Nej, min Lærerinde er syg, og hun forstaar saa godt at hjælpe efter paa de høje Toner.
FRU KVIST Men De kan maaske akkompagnere min Datter, Fru Heide. De er jo saa øvet i det.
ANNINA Det skulde ellers være mig en Glæde, men, jeg har ikke megen Interesse for den Art Velgørenhed og overlader den helst til Andre.
KOMTESSE
SPARRE
(sagtere til Fru Kvist)
Maa det idetmindste ikke være mig tilladt at blive taget med paa Raad angaaende de Assisterende. Hvis ikke, maa jeg give Afkald paa, at være med.
FRU KVIST Den Sorg gør De os vel ikke.
Fuldmægtig Lewener ug Fabrikant Kvist komme ind Fra Entreen.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(hilser)
Mine Damer —
FRU
ROSENHJELM
Ah, der har vi jo Hr. Løwener!
FRU KVIST Og min Mand! Hvordan lever Du, Kvist? Jeg har saamænd ikke set ham i to Dage.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(sagtere)
Hvad ser jeg — Fru Annina Heide! Det glæder mig meget at se Dem.
ANNINA (giver ham Haanden)
Mig gaar det ligedan.
FABRIKANT
KVIST
Fru Oberstinde, Fuldmægtig Løwener og jeg mødtes her udenfor.
FULDMÆGTIG
LØWENER
I samme Ærinde.
FABRIKANT
KVIST
Ja, vi kommer for at appellere til Oberstindens varme Følelse —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Vi ved af Erfaring, at den fornægter sig ikke, hvor det gælder et veldædigt Øjemed.
FABRIKANT
KVIST
Tillader De — maa jeg føre Ordet! Vor Tid er jo i saa mange Henseender sørgelig, og der er saa megen Nød og Kamp —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Hvor bliver «de nedbrydende Tendenser» af?
FABRIKANT
KVIST
Giv dog Tid!
FANNY Er det Drengehjemmet paa Nørrebro?
FABRIKANT
KVIST
Ja, vi vilde anmode Oberstinden —
VIBEKE Tak, vi har faaet det i tre Udgaver.
KOMTESSE
SPARRE
Vi er netop i Færd med at drøfte Sagen.
FABRIKANT
KVIST
Saa er den jo i de bedste Hænder. Maa jeg blot udtale, at det skal være mig en Fornøjelse at gøre alt, hvad jeg kan — skrive, deklamere, tale —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Tak, heller betale.
FANNY Det vil han ikke saa gerne.
FRU
ROSENHJELM
Hr. Kvist er saa bekendt for sin altid redebonne Elskværdighed.
FRU KVIST Han kan sagtens være elskværdig — han er aldrig hjemme.
KOMTESSE
SPARRE
(sagte til Fru Rosenhjelm)
Bedste Oberstinde, var det ikke tænkeligt, at vi kunde faa denne Fru Kvist og hendes Mand til at trække sig tilbage? Der bliver en mindre fin Duft over det hele, naar de er med.
FRU
ROSENHJELM
Hvad skal man sige — vi kan jo ikke undvære den solide Pengeverden.
KOMTESSE
SPARRE
Er det ikke Sennep, han fabrikerer?
FRU
ROSENHJELM
Nej, Blanksværte.
VIBEKE (til Fanny)
Det værste er, at jeg maa have en ny Baldragt.
FANNY Jeg har en, den er flot, kan Du tro!
FRU KVIST (sagte til Fru Rosenhjelm)
Hør, kan vi ikke blive fri for den opblæste Komtesse Sparre. Hun gør det hele stift og kedeligt.
FRU
ROSENHJELM
Kære Frue, hun repræsenterer jo den fine Verden!
VIBEKE Skal De være med i Komiteen, Hr. Løwener?
FULDMÆGTIG
LØWENER
Frøken, vis mig en Komite, hvor jeg ikke er med.
FANNY Men Gud ved om De egentlig udretter noget videre.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Jo Masser — i Tanken. De ved ikke, hvor mange veldædige Erfaringer dette Hoved rummer.
FRU
ROSENHJELM
Lad dem saa komme os Andre lidt til Gode.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Bedste Frue, havde De ikke mig, kunde De pakke sammen. Min Barytonsolo er ligesaa nødvendig ved enhver Veldædighedsfest, som Gartner Olsens Lavrbærtræer.
FRU KVIST Hør, dem maa vi huske at bestille i Tide.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Det behøves ikke. De spaserer derhen af sig selv tilligemed Valdhornene.
PIGEN (kommer ind)
Festdekoratør Wulff er derude og spørger, om det er Oberstinden belejligt at tage imod ham.
FRU
ROSENHJELM
Ikke i øjeblikket. Sig, at jeg har Besøg.
FRU KVIST Lad ham dog komme ind. Vi faar naturligvis Brug for ham ved Basaren.
FRU
ROSENHJELM
Vel, saa bed Hr. Wulff komme ind.
Festdekoratør Wulff kommer ind fra Entreen.
DEKORATØR
WULFF
(hilser)
Jeg beder aller ærbødigst undskylde, ifald jeg kommer til Ulejlighed, men jeg ved, der skal afholdes en Fest til Fordel for et Drengehjem, ikke?
FRU
ROSENHJELM
Jo!
DEKORATØR
WULFF
Det er ogsaa kommet mig for øre, at Fru Oberstinden bliver blandt de Indbydende — som sædvanlig, saa jeg vilde blot tillade mig at anbefale mig hvad Dekorationsarbejdet angaar.
FRU KVIST Saa maa De ogsaa se at finde paa noget fikst.
DEKORATØR
WULFF
Frue, De kan stole paa mig. Jeg er lige kommen hjem fra en Studierejse i Berlin og Paris, hvor jeg har studeret mit Fag paa de fineste etablissementer, og naar dertil kommer – jeg tror at kunne sige — en medfødt Skønhedssans, saa tør jeg nok love, at jeg skal give Dekorationsfaget et kunstnerisk Opsving her i Byen.
FANNY Ja, De gør det jo saa nydeligt.
DEKORATØR
WULFF
Frøken, det glæder mig. Her er ganske vist lidt smaa Forhold, men til Gengæld solide Entrepriser; Begravelser, Brylluper, Maskerader, Daabshøjtideligheder, Jubilæer, Skoleindvielser, Festoptog og saa videre, jeg arrangerer det altsammen stilfuldt med Emblemer, der svarer til Lejligheden.
FRU
ROSENHJELM
Ja, men —
DEKORATØR
WULFF
Dertil kommer min meget omfattende Forretning i Guldvarer. Jeg leverer Guld og Sølvbesætning til mindst fjorten Theatre i Indland og Udland, foruden Prækestoleomhæng og Messehagler, og saa er der jo desforuden Frimureremblemer og Faner, ogsaa Epauletter og trekantede Hatte. Til det altsammen bruges der et betydeligt Kvantum Forgyldning.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(smiler)
Ja, baade ægte og uægte!
DEKORATØR
WULFF
Mest uægte. Det tager sig ligesaa godt ud og koster det halve.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Men det drejer sig altsag her om en Velgørenhedsfest.
DEKORATØR
WULFF
Velgørenhedsfest fortræffeligt! Netop i disse Dage har jeg syslet med et meget interessant Udkast til en filantropisk Bagvæg, noget ganske nyt.
KOMTESSE
SPARRE
Naar blot det saa ikke bliver for dyrt.
DEKORATØR
WULFF
Ikke hos mig, Deres Naade. Kunsten er at gøre det virkningsfuldt med smaa Midler. En veldædig Sentens i Midten, stærkt belyst, jeg har Sentenser i alle Arter fikse og færdige i Skabloner. Der omkring et halvhundrede Potteplanter, et Par Dusin Palmeblade flot henkastede mellem Flag med Guldkvaster, og som Afslutning seks Buster enten af kongelige Personer eller allegoriske Guder — efter Behag. Charmant — meget chic!
(tager en Bog frem)
Maaske jeg har Tegningen hos mig.
FULDMÆGTIG
LØWENER
Ja, lad os se!
DEKORATØR
WULFF
(blader)
Her — nej, det er et Skovbal — Skøjtefest — hm — politisk Højrefest, politisk Venstrefest — Skib af Stabelen, nej, det maa være i den anden Skitsebog, men jeg har det i Hovedet; jeg skal i et Par Minuter gøre et lille Udkast for Fuldmægtigen, hvis Fru Oberstinden er saa naadig at have et Stykke Papir.
FRU
ROSENHJELM
Ja der – i den anden Stue — paa Skrivebordet. Vibeke, vil Du ikke —
FULDMÆGTIG
LØWENER
Nej, vi kan jo gaa derind, men jeg tager Fru Heide med som Smagsdommer.
ANNINA Som saadan duer jeg vist ikke meget.
Han gaar med Løwener ud til højre
FABRIKANT
KVIST
Men nu en Tribune, Hr. Wulff, til Foredragene.
DEKORATØR
WULFF
Det er netop mit særlige Talent! Nogle mørke douce Draperier, der fremhæver Talerens Fysionomi og Minespil — jeg har en i Blaat, der netop vil være noget for Hr. Fabrikanten.
Han gaar med Kvist samtalende ud til højre.
FRU
ROSENHJELM
Ønsker Damerne ikke ogsaa at se Hr. Wulffs Tegning.
FRU KVIST Nej, Fanny og jeg maa afsted.
FANNY Vi skal i Butiker.
FRU KVIST Men først skal vi i Kirke og se paa et Bryllup Klokken tre.
FANNY Og nu er den halv fire.
VIBEKE Saa opgiv det heller.
FANNY Nej, vi har lovet Frøknerne Birch ganske bestemt at se deres lyserøde Kjoler.
FRU KVIST Farvel, kære Fru Rosenhjelm — saa bliver der vel snart et Komitemøde. Hør, sig til Kvist, at vi vist kommer for sent hjem til Middag.
FANNY Han skal jo selv i Herreselskab.
FRU KVIST Naa, det er sandt, saa gør det ikke noget. Kom saa, Fanny, farvel!
FANNY Farvel!
De gaa ud i Entreen, fulgte ud af Vibeke, med hvem de tage Afsked, mens Fru Rosenhjelm og Komtesse Sparre gaa samtalende ud til højre. Vibeke kommer tilbage og ordner noget i Stuen.
Straks efter kommer Tage Høst ind fra Entreen.