I veldædigt Øjemed 1891

PERSONERNE:

OBERSTINDE ROSENHJELM VIBEKE ROSENHJELM, hendes Datter
DIREKTØR HEIDE ANNINA (HEIDE), hans fraseparerede Hustru
FABRIKANT KVIST FRU KVIST
FANNY KVIST, deres Datter FULDMÆGTIG LØWENER
KANDIDAT TAGE HØST KOMTESSE SPARRE
FESTDEKORATØR WULFF MADAM SØRENSEN
JUSTITSRAAD ENGBØLLE LØJTNANT FRIIS
DAMER & HERRER EN PIGE – EN OPVARTER


1. AKT
6. SCENE
Vibeke. Tage Høst.
KANDIDAT
TAGE HØST
Goddag, Frøken Vibeke!
VIBEKE (vender sig rask om)
Aa, Tage Høst! Det var da rart at se Dem igen.
KANDIDAT
TAGE HØST
De ser helt fornøjet ud ved at se mig. Man skulde næsten tro, De har savnet mig der ude paa Landet.
VIBEKE Det skal De ikke smigre Dem med.
KANDIDAT
TAGE HØST
Tør jeg da smigre mig med, at De i Ny og Næ har skænket mig en Tanke?
VIBEKE Det ved jeg virkelig ikke.
KANDIDAT
TAGE HØST
Takker for Æren.
VIBEKE Hvor ved man, hvad man tænker paa. Det gør man jo som oftest, ligesom man ser og hører, ganske uvilkaarligt, og det er vel tidt de bedste Tanker, man har paa den Maade.
KANDIDAT
TAGE HØST
Uden at tænke!
VIBEKE Uden at tænke efter, undskyld! Men hør, er det rigtig høfligt og passende, at De aldeles ikke spørger, om min Moder er til Stede?
KANDIDAT
TAGE HØST
Kunde det ikke ogsaa varre høfligt at sige, at det er mig vigtigst, at De er til Stede.
VIBEKE De skulde være lidt elskværdigere mod Mama, saa indbød hun Dem oftere. Hun kan ikke rigtig lide Dem.
KANDIDAT
TAGE HØST
Nej, saa snart hun ser mig, bliver hun fornærmet over, at jeg ikke vil være Urtekræmmer istedetfor Timelærer.
VIBEKE Ja, hun synes, at naar Deres Onkel vil tage Dem ind i sin indbringende Købmandsforretning, saa er det meget egenkærligt af Dem, at De ikke vil, naar De har en Moder og tre Søstre, som De kunde hjælpe til et behageligere Liv.
KANDIDAT
TAGE HØST
Jeg har en Moder, som ikke vilde købe et behageligere Liv med sin løfterige Søns Fremtid. Saa dumme kan Mødre være.
VIBEKE Men, synes De da ikke, det var dejligt at tjene mange Penge? De kunde jo godt ved Siden af skrive og studere.
KANDIDAT
TAGE HØST
Ja, mens jeg vejede Svedsker.
VIBEKE I Deres Fritid!
KANDIDAT
TAGE HØST
Det, man kalder Kunst og Videnskab, holder nu engang ikke af at dele.
VIBEKE Hvis De faar den Universitetsgrad, som De studerer til, giver den Dem saa noget at leve af?
KANDIDAT
TAGE HØST
Nej.
VIBEKE Men naar De saa skriver en Bog?
KANDIDAT
TAGE HØST
Saa giver den mig vist heller ikke noget at leve at.
VIBEKE Men hvis den nu var rigtig god og ny?
KANDIDAT
TAGE HØST
Saa især ikke.
VIBEKE Men saa ender det jo med, at De sulter.
KANDIDAT
TAGE HØST
Naa ja, saa faar jeg at sulte lidt. Jeg synes nu ikke, at Penge betyder saa overmaade meget.
VIBEKE Det gør jeg.
KANDIDAT
TAGE HØST
Vilde De da, ogsaa De, råade mig til at opgive det, jeg vil og tror, at jeg kan, for at faa et pænt Udkomme og en saakaldt borgerlig Stilling?
VIBEKE Nej, i al Evighed ikke.
KANDIDAT
TAGE HØST
Der ser De! De gjorde det ikke selv.
VIBEKE Jo, det tror jeg — jo, jeg gjorde det. Jeg beundrer Dem for, at De kan ofre saa meget for en Idé. Det kunde jeg ikke.
KANDIDAT
TAGE HØST
Jo, vist kunde De saa. Skam Dem at sige det.
VIBEKE Nej, jeg skammer mig ikke — De skal ikke tro mig bedre, end jeg er. Jeg ønsker at høre til de Rige, de Fremtrædende, de Priviligerede. Jeg er saa bange for en ringe smaatskaaren Tilværelse, fuld af Slid og Savn. Og jeg er saa bange for, at jeg ikke skal blive gift.
KANDIDAT
TAGE HØST
Ja, det er jo Kvindernes Embedseksamen.
VIBEKE Mama siger, at bliver jeg ikke gift, saa maa jeg være Lærerinde. Tænk Dem, der er ikke andet for. Vi har jo næsten ikke andet at leve af end Mamas Pension.
KANDIDAT
TAGE HØST
Naa, saa bliv Lærerinde.
VIBEKE Ja, men det vil jeg saa forfærdelig nødlig. Jeg vil slet ikke. Passer jeg maaske til at hærpe A. B. C. med nogle dumme Smaaunger?
KANDIDAT
TAGE HØST
Og De kan naturligvis selv ingenting?
VIBEKE Aa, det samme som de fleste andre unge Piger.
KANDIDAT
TAGE HØST
Det vil sige, De kan spille seks Klaverstykker, hvoraf de tre udenad, og De kan male Blomster paa Terrakotta saadan, at man uden for stor Risiko tør gætte paa, om de forestiller en Rose eller Forglemmigej.
VIBEKE De tager fejl, jeg er virkelig meget flink.
KANDIDAT
TAGE HØST
I hvad?
VIBEKE I — i Sprog og Geografi og den Slags.
KANDIDAT
TAGE HØST
Lad os saa høre — hvor ligger for Eksempel Kuba?
VIBEKE I Vestin — eller i Ostindien! Netop de Øer løber altid lidt rundt for mig.
KANDIDAT
TAGE HØST
Derfor vil De ikke trække dem paa?
VIBEKE Nej Tak, de trykker.
KANDIDAT
TAGE HØST
De er en underlig En. Der kan være noget saa fint og ægte ved Dem, noget, som er helt Deres eget, og saa med eet er det borte, og De er kun et lille Pjankehoved.
VIBEKE Heldigvis er der dem, der har bedre Tanker om mig.
KANDIDAT
TAGE HØST
Det er, ligesom der afvekslende lød to Slags Musik for Deres Øren, en ren smuk Toneklang og saa en banal Polka. Tag Dem i Agt, at ikke Polkaen faar Overtaget.
VIBEKE Og hvad saa — hvad saa! Jeg holder nu med Deres Tilladelse af det, De kalder Polkaen.
(sætter sig til Klaveret og spiller)
For Eksempel denne, er den ikke køn? Den hedder «Til Ballets Dronning».
KANDIDAT
TAGE HØST
Hold dog op.
VIBEKE (bliver ved og vender sig af og til imod ham)
Nej, aldeles ikke. Jeg er, som jeg er. Jeg holder af Pynt, ja, og af Dans og Fornøjelser, ja, og af Smiger og Luksus, ja, og jeg har Lyst til alt muligt, til at være med og more mig og nyde og leve, ja,
(synger Melodien med)trade di da, og hvis det behager Dem at sidde oppe paa Ideens højeste Tinder og foragte mig der dybt nede, saa vær saa god, ja!
Direktør Heide kommer ind fra Entreen.

1. AKT
7. SCENE
Vibeke, Tage Høst. Heide. Senere Fru Rosenhjelm, tilsidst Kvist, Løwener, Annina, Komtesse Sparre og Festdekoratør Wulff.
DIREKTØR
HEIDE
(hilser)
Frøken Vibeke, maa jeg tillade mig at hilse paa Dem og Deres Fru Moder!
VIBEKE (rejser sig forlegen)
Aa Goddag — og velkommen!
KANDIDAT
TAGE HØST
(betragter dem og studser)
DIREKTØR
HEIDE
Jeg beklager, at jeg afbrød Frøkenen! Jeg er selv en stor Ynder af den Slags lette, livlige Musik, en køn — en køn Vals —
KANDIDAT
TAGE HØST
Det var en Polka!
VIBEKE Jeg ved ikke, om Herrerne kender hinanden — Direktør Heide, Kandidat Tage Høst.
DIREKTØR
HEIDE
(ligegyldig)
Ved ikke, om jeg før har haft den Ære — De studerer.
KANDIDAT
TAGE HØST
Ikke lige i Øjeblikket. Ellers engang imellem.
DIREKTØR
HEIDE
Oberstinden er maaske ikke til Stede?
VIBEKE Jo, nu skal jeg hente min Moder. Der kommer hun!
Fru Rosenhjelm kommer ind fra højre.
FRU
ROSENHJELM
Nej, hvad ser jeg — Direktør Heide! Maa jeg ønske Dem hjertelig velkommen. Goddag, Høst!
DIREKTØR
HEIDE
Jeg har tilladt mig at se herop, for at — for at høre, hvordan Deres Frøken Datter befinder sig efter Rejsen.
FRU
ROSENHJELM
Det var da elskværdigt af Dem.
VIBEKE Mama, Tage Høst har tilbudt at hjælpe til ved Basaren. Han siger, han er saa dygtig til det.
KANDIDAT
TAGE HØST
Jeg — —!(lidt overrasket).
FRU
ROSENHJELM
(kølig)
Saa — jeg takker.
(til Heide)
Det er en lille Aftenunderholdning med Dans, som vi arbejder paa.
DIREKTØR
HEIDE
Ah — saaledes !
FRU
ROSENHJELM
(sagte til Vibeke)
Sæt, Annina kommer herind.
(nervøst til Heide)
Naar det gælder et veldædigt Øjemed, har man jo ikke Lov at sky lidt Anstrengelser og Ofre.
DIREKTØR
HEIDE
Nej, tilvisse.
FRU
ROSENHJELM
Men er her ikke lidt varmt for Direktøren? Skal vi ikke gaa ind i den anden Stue?
(peger paa Døren til venstre)
DIREKTØR
HEIDE
For min Skyld ikke.
FRU
ROSENHJELM
(sagte til Vibeke)
Gaa saa ind til hende!
(konverserende til Heide)
Jeg gaar altid ud fra, at der er saa mange sørgelige Forhold og saa mange Farer, der i vore Dage truer Samfund og Familieliv, at det sandelig maa være Enhvers alvorlige Pligt, at — (skotter til Døren) at træde til, og — og arbejde paa —
KANDIDAT
TAGE HØST
Paa smaa Aftenunderholdninger med Dans!
Annina, Komtesse Sparre, Kvist, Løwener og Wulff komme ind fra højre.
FRU
ROSENHJELM
(for sig selv)
Saa!
DEKORATØR
WULFF
Hvis nu Oberstinden vil kaste et Blik paa dette Udkast —
FRU
ROSENHJELM
(forestiller)
Jeg formoder, Direktøren kender Komtesse Sparre — Fabrikant Kvist —
DIREKTØR
HEIDE
Har allerede den Ære!
FRU
ROSENHJELM
(til Annina)
Jeg ved ikke, om — om jeg maa forestille — jeg mener, om — om at —
ANNINA Tak, vi kender ogsaa hinanden.
FULDMÆGTIG
LØWENER
(for sig selv)
Vist kun altfor godt!
DEKORATØR
WULFF
(hilser)
Og jeg har nyligt haft den Ære at arrangere Direktørens Gardiner.
TÆPPE