Kvindernes Udstilling *4

Møde i Kvindeudstillingskomiteen (Blæksprutten).


Opbygningen af Kvindernes Udstilling.

blank“Misfornøjelsen med Kammerherreindens Præsidentskab steg. Der klagedes stadig over Vilkaarlighed og Planløshed. Saa kom den afgørende Strid. Og – behøver vi sige det? – Striden antog en politisk Karakter. Hertillands, hvor al Politik gaar i Skuddemudder, er der politiske Bevæggrunde bag alt.” stod der om Paladsrevolutionen i Politiken.


blankPolitiken, 10. januar 1895.

Herrernes Fornøjelse i dette Aars Sommer skal som bekendt, være den Udstilling, Kvinderne foranstalter med økonomisk Bistand af Stat og Private, men forøvrigt kun med Bistand af dem selv, naar undtages, at de har forbeholdt sig i særligt vanskelige Spørgsmall at søge Raad hos de tre fremragende Mandspersoner: Lensgreve Raben-Levetzau, Etatsraad Claus L. Schmidt og Prof. C. Nyrop.

Kvindernes Udstilling vil efter alle Solemærker at dømme blive noget Storartet. Idéen er laant fra Chicago-Udstillingen, hvor Kvindernes Afdeling havde en saa overordentlig Sukces. Nu vilde de nordiske Kvinder vise, hvad de duede til, og hvad de havde duet til, og hvor særdeles de havde forbedret sig i Tidernes Løb.

Med en Præsident (Kammerherreinde Oxholm til Rosenfeld) og en Vicepræsident (Kommandørinde og Forfatterinde Emma Gad), med en Hovedkomité og ti Afdelingskomitéer rustede Kvinderne sig til det store Slag, hvor de ikke blot ved Skønhed og Ynde, men ogsaa, og navnlig, ved aandelige Fortrin skulde imponere og besejre Mændene.
LÆS HELE ARTIKLEN

Imidlertid – og vi kommer nu til den Begivenhed, der har rystet hele Kvindeudstillings-Maskineriet, og som er disse Dages Sensation i den danske Dameverden og derigennem ogsaa i den danske Herreverden: Kammerherreinde Oxholm har set sig nødsaget til at nedlægge sit Mandat som Præsident.
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 12. januar 1895.

Forklædt som Dame – selvfølgelig som en ung, smuk Dame – overværede vi i Gaar Aftes Damernes Kongres, der afholdtes i den store Sal hos Larsen paa St. Annæ Plads. Kl. 6 var der i Lokalet forsamlet noget over 200 Damer. Man forstaar da, at Politikens Medarbejder øjeblikkelig kom i stemning.
LÆS HELE ARTIKLEN

blank
Dannebrog, 15. januar 1895.

Frøken Ida Falbe Hansen: Lad os ikke spilde mere Tid med at tale om Kammerherreinden. Udstillingen frem for alt. Lad os holde paa den og overlade til Hovedbestyrelsen at vælge en ny Præsident (Bifald).

Derefter oplæste Fru Lund et Brev fra Udstillingens Garanter, som man troede havde bundet sig til Kammerherreinde Oxholm. Stor glæde vakte det derfor i Forsamlingen, da det af Brevet fremgik, at Garanterne intet havde imod, at Damerne valgte en anden Præsident.

Mødet havde nu varet i 3 Timer, og man skred til Afstemning over Generalinde Harbous Adresse. Denne vedtoges, dog først efter den havde faaet en stærkt ændret Redaktion.

Sluttelig vedtog Forsamlingen, at Arbejdet skal fortsættes og Udstillingen finde Sted. Det overlades til Hovedbestyrelsen at vælge en anden Præsident.

Valget vil foregaa en af de første Dage. To Navne var i Gaar Aftes fremme mellem Damerne: Prinsesse Marie og Baronesse Reedt-Thott. Prinsessen kommer hjem paa Tirsdag, og overtager hun Præsidiet, saa vil Damernes Udstilling blive den største mondaine Begivenhed, vi i lang Tid har sét i Kjøbenhavn.
Index.


blankPolitiken, 24. januar 1895.

I Gaar indsendtes til Udstillingens Hovedkomité en Adresse fra 30 Malerinder og Billedhuggerinder med ærbødig Forespørgsel om, hvorvidt Kunstudvalget alene skulde afgøre Censuren over Kunstværkerne eller der, som Skik og Brug ved alle Kunstudstillinger, vilde blive givet “Folket” Lejlighed til selv at vælge nogle supplerende Censur-Medlemmer.

Naturligvis var denne Adresse ikke fremkommen, hvis man ikke i de kvindelige Kunstnerkrese var paa det Rene med, at Kunstudvalget, for hvilket Frk. Johanne Krebs er Formand, agtede ganske paa egen Haand at bestemme, hvilke Kunstværker, der skulde antages. Og man véd fremdeles, at Kunstudvalget ønsker at indskrænke Udstillingen af Malerier og Billedhuggerarbejder saa meget som muligt, m.a.O. lave en Elie-udstilling med faa Udstillere, fyldigt repræsenterede.

Al Respekt for Kunstudvalget og dets energiske, myndige Formand, Frk. Krebs. Al Respekt for en Elite-Udstilling, i Smag med den fri Udstilling.
Men om en saadan eksklusiv Udstilling ved denne Lejlighed er paa rette Plads, det betvivler vi.
LÆS HELE ARTIKLEN

For Guds Skyld – dette Udbrud retter vi til alle vedkommende Komitédamer – sluk resolut med venlig Imødekommen den ulmende Brand. Og lad ikke for anden Gang Mandfolkene nyde det uhyggelige Skue af en forbitret Kamp mellem de af Vorherre og Mændene til Blidhed og Fred indstiftede Væsner, der kaldes Kvinder.
Monsieue.


blankPolitiken, 8. februar 1895.

Vi har modtaget følgende Skrivelse:
Vi tillader os hermed at gøre opmærksom paa, at “Monsieur” er galt underettet, naar han siger, at det var Kunstudvalgets Hensigt kun at opfordre enkelte Kunstnerinder til at udstille paa Kvindernes Udstilling; vi agtede og agter ikke at indbyde Nogen uden ved Avertissement, og i dette indbyder vi alle under ét til at indsende Arbejder til Censurkomitéen – ganske som paa Charlottenborg.
Kunstudvalget.

D. 6. Febr. 1895.
Kunstudvalgets Dementi er ikke af nogen synderlig Værdi. Hovedtanken fra de menige Kunstnerinders Side var, at Kunstudvalget egenmægtig vilde konstituere Censurkomitéen. At denne Censurkomité agtede at indbyde Alle til at indsende Arbejder, skal vi ikke kunne modbevise. Men at det var en paafaldende almindelig Opfattelse mellem Kunstnerinderne, at Censurkomitéen kun vilde antage Billeder af nogle enkelte Kunstnerinder – det kunde vi, om fornødent, bevise.
Dog, det være langt fra os at hindre Damerne til yderligere Strid. Som meddelt forleden, har Kunstudvalget stillet sig imødekommende overfor Adresse-Kunstnerinderne, og det er det vigtigste. Saa skal forresten Politiken med galant Sindsro bære et Dementi.
Monsieur.


Geheimetatsraadsinde Buch bliver Præsident.Aarhus Stiftstidende 8. februar 1895
Geheimetatsraadsinde Buch bliver Præsident.
Aarhus Stiftstidende 8. februar 1895

Det var ikke den letteste opgave at finde en afløser som præsident. Der var flere der afslog, men en stor glæde for ledelsen at endelig Geheimeetatsraadinde Buch accepterede at stå i spidsen.
Men der var såmænd stadig rumlen i baggrunden. Nu var det fra kunstnerne. Der var problemer med kendte eller ukendte kunstnere og hvem der skulle styre censurkomiteen.
Problemerne løst, og selv den stædige kunstner der forlangte at få alle sine billeder med, eller ingen! fik sine 30 malerier på vægen.


Politiken, 25. februar
Kvindernes Udstilling.
I Udstillingstidende forkyndes nu officielt den dramatiske Afdelings Planer, hvorom der længe har været talt.

blank
Politiken, 24. april 1895.

Tre Lørdag Aftener i Sommerens Løb staar Dagmarteatret til Udstillingens Disposition, og man vil her give tre forskellige Forestillinger med et særligt Kvindeprogram. Fælles for alle Aftener bliver en Prolog af Fru Magdalene Thoresen og en Ballet af Fruerne Emma Gad og Tardini Hansen med Musik af Frk. Tekla Griebel. Hovedstykket skal derimod veksle mellem de tre skandinaviske Nationer; det danske er allerede skrevet.
Udførelsen betros til det kongelige Teaters Skuespillerinder, enkelte af Privatteatrenes og en Stab af flinke Dilettanter. Orkestret sammensættes udelukkende af kvindelige Musikere og dirigeres af Kammersanger Schrams Datter Fru Orfeline Olsen.


Politiken, 3. maj 1895.
Kvindernes Udstilling.

Kammerherreinde Oxholms Fratræden.
Til Ritz. Bur. telegraferes i Gaar fra Vordingborg: ” Ifølge Vordingborg Avis har Kammerherreinde Oxholm, Rosenfeldt, i Gaar tilskrevet Præsidenten for Kvindernes Udstilling, Gehejmeraadinde Buch, at hun træder tilbage fra Posten som Formand for Udstillingens sjællandske Udvalg, nu da Udstillingen gennem Indsamlingen af Udstillingsgenstande maa betragtes som sikret, og at samtidigt hele det sjællandske Udvalg har opløst sig, idet samtlige Medlemmer af Udvalget, til hvilke Kammerherreinden havde henvendt sig om at overtage Formandsposten, som Svar herpaa her erklæret, at de ønskede at udtræde af Udvalget.”


Politiken, 5. maj 1895.
Kvindernes Udstilling

Udstillingstidende meddeler:
Det er nu lykkedes Komitéen at faa ordnet de noget vanskelige Forhold angaaende forsendelserne. Ud- og Indpakningen af Udstillingsgenstande osv.

blank
Politiken, 8. maj 1895.

Ved Statsbanernes og de forenede Dampskibsselskabs velvillige Imødekommen er det nu lykkedes at ordne det saaledes, at Udstillerne kun betaler Fragten til Kjøbenhavn, medens alt, hvad der har været udstillet, gaar frit tilbage i Tiden fra Udstillingens Lukning og til 31. Oktober.
Udpakning og Indpakning besørges af Komitéen, men Assuransen betales af Udstillerne. Herfra gøres dog en Undtagelse med alle de Sager, som godhedsfuldt udlaanes til Udstillingen; for deres Vedkommende afholder Komitéen alle Udgifterne. Ligeledes betaler den kulturhistoriske Afdeling alle Udgifter vedrørende baade Forsendelse og Assurance af alt, hvad der udstilles i denne Afdeling.
Foruden de tidligere nævnte Jærnbaneselskaber, som har tilstaaet Foreningen fri Retur for alle Udstillingsgenstande, kan endnu nævnes: Vemb-Lemvig, Randers-Hadsund, Horsens-Tørring, Horsens-Juelsminde og Sydfynske Jærnbaneselskaber.


blankPolitiken, 14. maj 1895.

Sommer-Forestillinger.
Angaaende de Forestillinger, der forberedes i Forbindelse med Kvindernes Udstilling kan vi nu bringe fyldige Oplysninger.
Stykkerne er Skrevne af Damer, Indstuderes af Damer og spilles af Damer, i Orkestret sidder der Damer og paa Dirigentpladsen staar en Dame; kun det groveste Arbejde bag Kulisserne har man ikke villet berøve de mandlige Maskinister, der nu alene kommer til at hævde det stærke Køns Ære.
De interessante Afteners Rollebesætninger, rummer følgelig mange Overraskelser.
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 29. maj 1895.

Naar hejst det kongelige Splitflag og derved tilkendegivet at de saa meget omtalte Børnesygdomme nu er lykkelig og vel overstaaede. At de har optraadt temmelig stærkt, tyder jo, som Hvermand véd, kun paa, at Barnet er sundt og levedygtigt. Allerede i lang Tid har der hersket en rastløs Travlhed i alle Afdelingerne. Kontoret har været fuldt af skrivende, spørgende og meddelende Damer, medens vældige Kasser, der næsten spærrede Passagen, ventede paa at blive aabnede og tømte. Thi her som ved alle Udstillinger kommer den største Del af Genstandene i Fristens yderste Øjeblik, medens der stadig indtræffer Meddelelse om, at en Mængde kommer bagefter. Det nytter imidlertid ikke at blive nervøs, det har Damerne snart indsét.
LÆS HELE ARTIKLEN

blank
Politiken, 21. maj 1895.

Endelig er der de allerkæreste gamle Navneklude med de kendte Figurer: Jægeren, der retter Bøssen mod den knælende Hjort, medens Hunden er et Hoved højere end dem begge; to svævende Basunengle med en Milepæl imellem sig; Adam og Eve med og uden Figenblade paa hver Side af Æbletræet, om hvilkeet en uhyre Kvælerslange snor sig.

Over for saadanne Rariteter har Komitéen ikke hold Stand, den har strøget Censur-Flaget og taget, hvad den paa nogen Maade kunde faa Plads til.

I Begyndelsen af næste Maaned tages der fat paa Arrangementet, som skal stille enhver af disse Herligheder paa den rette Plads i den bedste Belysning.
E. h.


Politiken, 31. maj 1895.

Kvindernes Udstilling.

Baade Industriudstillingen, Skoleafdelingen og Husflidsafdelingen har ved Censur maattet udskille adskillige af de indsendte Arbejder dels af Hensyn til den indskrænkede Plads og dels af Hensyn til selve de indleverede Genstande.

Om Censuren i Husflidsafdelingen skriver den lille Udstillingstidende, at den sikkert har været den vanskeligste, navnlig fordi “den overvejende Del af dem, der befatter sig med Husflid overhovedet, er Folk, der kun har set grumme lidt af Verden udenfor Præstens Have, og som derfor nødvendigvis ikke kan være i Stand til at bedømme deres eget Værk i Forhold til Andres. Det kan ordentlig gøre ondt at sé den Slags Arbejder, hvorpaa der maaske er ofret flere Aars Flid og Udholdenhed, men som i Virkeligheden – set fra et alment Synspunkt – ikke højner Niveauet for Kvindevirksomhed overhovedet”.
*
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 2. juni 1895.

Husfliden er en frodig Ager, mangfoldig og broget med et Mylr af Arter og Afarter. Det er dog ikke med ublandet Fornøjelse, man betragter al denne Grøde. Enkelte kraftige Planter skyder vel op af den frugtbare Jordbund, egnede til at forskønne selv den tarveligste Stue ved deres smagfulde Form og fine Farvetone. Men til Gengæld træffer man paa dette Omraade altfor meget, hvis flade Kedsommelighed røber den uudviklede Smag, og hvid gaadefulde Bestemmelse fremkalder Spørgsmaalet om et saadant Arbejdes Berettigelse til den Tid og de Kræfter, som er anvendt derpaa.

Man begriber let, at Komitéen for denne Afdeling har haft et i flere Retninger vanskeligt og langvarigt Arbejde. Heldivis er det tapre Damer, der med Formanden, Fru Hoffmann, og Næsrformanden, Frøken Eleonora Knudsen, har taget fat med godt Mod, og uden synlig Anstrengelse overvundet i al Fald de første Vanskeligheder. For Formandens Vedkommende er dette saa meget mere at paaskønne, som hun ogsaa er optagen af Udstillingen, idet hun udfører det dekorative Læderarbejde til Biblioteket. Grund-Motivet i Tegningerne, der er leverede af Fru Skovgaard-Holten, er Udstillingens symbolske Blomst, Løvetanden. Fru Hoffmann har med ministeriel Understøttelse studeret Kæder-Industrien i Tyskland, og man mener, at Biblioteksværelset ved de to Damers forenede Kræfter vil blive en af Udstillingens Perler. De øvrige Læderarbejder er censurerede af Læder-Tekniker Jensen.

Af udskaarne Træ-Arbejder er der ikke mange: Frøken Alma Pfaff fra Aalborg udstiller et meget smukt Skab i gammel Stil og endvidere Reproduktioner i Træ efter Sindings Relief-Arbejder i Porcelæn. Derimod er der naturligvis et Utal af Genstande, der hører ind under Benævnelsen Haandarbejde: smukke Kunstbroderier, fransk Broderi i forskellig Genre, fine strikkede Sengetæpper, Hedebosyning osv. osv. En gammel Tjenestepige, der i 20 Aar har tjent paa et Sted ude paa Landet, har sendt en bred strikket Blonde af fint Knipletraad Nr. 100; hun forlanger 10 Kr. for Al, men paa Komiéens Forespørgsel har Salomon Davidsen vurderet den til 20 Kr. pr. Alen. Fra Hedeboegnen er der blandt andet indsendt en ualmindelig smuk Hedebo-Blonde til den beskedne Pris af 2 Kr. pr. Al. En Bondekone møder op med en Smørotting, som hun meget sindrig har omdannet til en Kulkasse. En Mejerske fra Tureby har haft det snurrige, men mindre smagfulde Indfald, at anvende sit afredte Haar til en Haar-dugs Skørt. Hun har været 10 Aar om at udføre Idéen, men saa er der ogsaa baade Blonde og Bindesnore, der som det oprindelige Materiale krøller sig i Enden, egentlig appetitlig er dette Klædningsstykke ikke. Ligesaa originalt, men langt mere tiltalende er et Arbejde, der er udført af en Dame i Odense; det er et Slumretæppe, hvis hele Retside dannes af sammensyede Cigarbaand, de bekendte gule, men det er ordnet ganske nydeligt. Farven er smuk, Silken let og blød, det gør et aldeles lækkert Indtryk.

Det er Meningen at inddele den store Sal i Interiører. Vi har allerede omtalt Biblioteket; der vil ogsaa blive indrettet en Barnestue og et Arbejdsværelse. I dette sidste vil den landlige Husflid blive fremvist i Virksomhed, blandt andet vil en Indsender spinde paa en Rok med 2 Tene. Her vil ogsaa de forskellige Udstillings-Souvenirs blive forarbejdede.
E-h.


blankPolitiken, 7. juni 1895.

Industri-Afdelingen.
For et halvt Hundrede Aar siden var det for en ung Pige, der efter endt Skoletid helt eller delvis skulde sørge for sig selv, ikke just vanskeligt af træffe sit Valg; der var nemlig ikke noget at vælge imellem, eller rettere, Valget var truffet, længe før hun havde Forstand nok til selv at have nogen Mening. Det beroede nemlig ikke paa hendes Lyst eller hendes Ævner, men paa det Hjem, hvorfra hun gik ud, og paa den Undervisning, hun havde faaet, om hun skulde være Lærerinde, Syerske eller Tjenestepige, de tre Hovedformer for kvindeligt Erhverv, som den Gang stod hende aabne. Fabriksarbejde valgte man ikke, det sank man ned til.

blankHvor usselt hendes Arbejde i Reglen blev betalt, véd Enhver, og navnlig blev Syerskernes Løn trykket af de mange ledige, konkurrerende Kvindehænder: sy kunde de jo alle, og fortjente lidt vilde ogsaa alle, selv de, der ikke trængte dertil.

Det gjaldt da for de arbejdende Kvinder først og fremmest at faa Luft, at skaffe Anvendelse for de uanvendte Ævner, de unyttede Kræfter, og deres Bestræbelser har ikke været ganske frugtesløse.

Det er Industri-Afdelingernes Formaal at fremvise Resultat af disse Anstrængelser. For Komitéen, der har Frøken Frimodt til Formand, Frøken Kjær til Næstformand, har Sagen ikke været saa lige at gaa til, da Kvindens Arbejde i de færreste Fag staar frit og uafhængigt af Manden. Desuagtet er det en imponerende Række Erhverv, der vil blive repræsenterede.

Paa Syfagets Omraade træffer vi naturligvis Hatte, Kjoler , Overstykker, Korsetter, Handsker, Kasketter, Herredragter osv. osv., Sko, kunstige Blomster, udstoppede Fugle; saa er der Snedker- og Kurvemager-Arbejde. Der er kvindelige Ciselører, Gravører, Litografer, Xylografer, Fotografer og Bogbindere, ja der er kvindelige Rebslagere osv. osv.

Forfatterinderne vil, som det sig hør og bør, faa Plads paa Hylderne i Biblioteksværelset, Kunstnerinderne faar deres egen Afdeling, og de kvindelige Læger, sygeplejersker og Jordemødre vil rimeligvis repræsenteres ved eventuelle Foredrag i Udstillingstiden.

Det vilde i høj Grad forøge Interessen for denne Afdeling, om Komitéen for Lejligheden lod udarbejde en nogenlunde fyldig Statistik over Arbejdslønnen i de forskellige Fag, saa at man let og hurtigt kunde oversé, hvilke Fag der lønnede sig bedst og hvilke slettest. En saadan Statistik vilde mangen Fader og Moder have praktisk Nytte af.
E-h.


Alle tekster om Kvindernes Udstilling:
1*INTRO2*CHICAGO UDSTILLINGEN3*FORBEREDELSEN4*OPBYGNINGEN5*AABNINGEN6*FORLØBET