Kvindernes Udstilling *5

Sangalbum til Kvindernes Udstilling.


Omkring åbningen af Kvindernes Udstilling.

“Ingen Livsstilling er saa opslidende og besværlig som den at være Husmoder med mange Børn og faa Penge. Men netop derfor maa det vel regnes for et Gode, at Kvinderne nu ikke helt er henviste til denne Stilling alene, men har faaet Ret og Lyst til at tage Del i Livet ogsaa paa andre Omraader”, sagde Emma Gad i åbningstalen.


1895 06 15 Aarhus S kvindernes udstilling topAarhus Stiftstidende, 15. juni 1895.

Kvindeudstillingens Aabningshøjtidelighed vil foregaa Lørdag den 22de Juni Kl. 1 i Officersforeningens Festsal i Kjøbenhavn, i Overværelse af Hds. Maj. Dronningen og Hds. kgl. H. Kronprinsessen. Anførte af Festens Overmarskal, Fru Gauguin, ville 12 unge, hvidklædte Piger fungere som Ordensmarskaller og bringe Alt paa rette Plads. Et Kor, ledet af Frk. Fanny Gætje, afsynger første Del af Kantaten, hvis Tert er forfattet af Forfatterinden Fru Blicher Clausen, medens Musiken er komponeret af Fru Elisabeth Meyer i Aarhus. Derefter holder Udstillingens Præsident, Geheimraadsinde Buch, en Indledningstale, Kantatens anden Del afsynges, og Vicepræsidenden, kommandørinde Emma Gad, holder Festtalen, hvorefter Udstillingen erklæres for aaben.


blankPolitiken, 21. juni 1895.

Før Aabningen.
Næst efter Journalistbesøget der som en straalende Komet farer over vor Sommerhimmels Horisont, bliver Kvindernes Udstilling, der mere faar den roligt lysende Planets Karakter, Sommerens store Begivenhed.
I Morgen aabnes Udstillingen med megen Højtidelighed, og i Aften finder den officielle Forevisning for Pressen Sted. Vi har imidlertid foretrukket allerede i Gaar at tage et flygtigt Vue over Udstillingen.
blank
Vi træder da ind i Industriforeningens store Vestibule, men – vi træder atter et Skridt tilbnge, thi vi sér Solens flammende Guld lige for vore Fødder. Et kolossalt Lærred ligger udspændt over Gulvet, et Lærred med blaat Hav og blaa Luft og en Sol, der stiger op af Havet. Fru Susette Skovgaard-Holten har givet Tegningen til dette Kvindeudstillingens Symbol, som skal prange over Indgangen til den store Sal.

Vant til i disse hede Dage at søge Skyggen, kniber vi os ogsaa her uden om Solen og træder derpaa over Tærsklen til Kvindernes Tempel.
LÆS HELE GENNEMGANGEN AF UDSTILLINGEN


blankBerlingske, 22. juni 1895.

Idag heises Krands og Flag paa Kvindernes Udstilling! Tvivlerne maa bøie sig for virkeligheden, de Troende kunne glæde sig over ikke at lide Skuffelse. Og denne Udstilling vil, som kun faa af dens Forgjængere, virkelig staae fuldt færdig ved Indvielsen.

Det er saa ofte gjentaget og betonet, hvilket Herkulesarbejde der fordres for at sætte et saadant Foretagende igang, og det vilde være overflødig at komme tilbage hertil, men hvad der ved Kvindernes Udstilling særlig bør fremhæves, er den ringe Sum, med hvilken der er arbeidet for at naae det forhaabentlig smukke Resultat. Hvad vil man sige, naar man erfarer, at Summen endnu ikke er naaet op til ti Tusinde Kroner? Vil man ikke synes, at dette er godt gjort? Hvem der har Kjendskab til, hvad der behøves for at udrede Administrationsomkostninger, Papir, Tryksager, Porto, Leie, Transport, Opsyn, Udsmykning osv., vil tro, at det er en Fabel. Gaae f. Ex. ind i Litteraturudvalgets Værelse! Der er Tæpper, Portierrer, udskaarne Boghylder, Vaser, Malerier, Uhr, Staalstik, Photographier osv. Til denne Usmykning var der stillet en Sum af 150 Kr. til Udvalgets Raadighed. Og saaledes overalt.
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 22. juni 1895.

Til mest Overraskelse vistnok for dem selv aabner Kvinderne i Dag deres Udstilling. Der har de gaaet og smaaskændtes og intrigeret og skumlet og kaffesladdereret lige til det sidste. Det har set ud, som om der egenlig ikke udrettedes stort, undertiden kunde man fristes til at tro, at det eneste, der udrettedes, var at blive fornærmet og blive god igen, at mælde sig ud af Udvalgene og et par Dage efter melde sig ind igen.
Der har været meget Vrøvl og meget Halløj , mange urimelige og mange overflødige Ord i Kvindernes Bureau, saaledes som det fra Arilds Tid er Skik i enhver Spinde-Stue. Alligevel kom der ogsaa denne Gang Traad paa Tenen — alt mens Snakken gik.
Saadan er de kære Damer saadan er vi opdragne — af dem selv — til at kunde lide dem. Og det er glædeligt for os Mandfolk at se, Kvindenaturen heller ikke har fornægtet sig ved denne Lejlighed, hvor det dog øjensynligt var vore Damers Hensigt at imponere os med mangfolkeagtigt Forretningsvæsen og mandhaftig Beslutsomhed.
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 22.juni 1895.

Vil man tro det, naar vi siger, at Udstillingen var færdig – Aftenen før?
Det Umulige er bleven til Virkelighed. Hvad udstillingsledende Mænd aldrig har formaaet, det har Kvindernes Energi ævnet: Udstillingen stod fiks og færdig, Aftenen før den skulde aabnes!
LÆS HELE ARTIKLEN


UDSTILLINGSAABNING 22. JUNI 1895.

Fortegnelse over udstillingens kvinder og samlede genstande.

Den store udstillingsfortegnelse.
Den store udstillingsfortegnelse.

Så oprandt 22. juni 1895. Kl. 13.00 ankom den kongelige familie og sammen med hovedkomiteen og de særlige andre gæster, satte den samlede adel (kommentar fra Politiken!) sig til rette (- dog uden Sophie Oxholm).

*

Hvor stor udstillingen i grunden var, fremgår tydeligt af denne Fortegnelse over Kvindernes Udstilling (PDF) “Fra Fortid og Nutid 1895”, der også indeholder indeholder oversigtskort og benævnelse af alle genstandene, samt ikke mindst navnene på den mængde kvinder der arbejdede i diverse selskaber og byforeninger. Disse personer der stod for indsamlingen af kvindelige frembringelser.
Også en liste over Kvindelige Kunstnere på Jyske Kunstmuseer – KK15.


blank

Berlingske, 22. juni 1895 2. udg.

Aabningsceremonien indledtes med afsyngelse af en kantate, hvorefter Udstillingens Præsident, Geheimeraadinde Buch udtalte:

Geheimeetatsraadinde Buch
Geheimeetatsraadinde Buch

“Idet denne de danske kvinders første Udstilling nu skal aabne, maa jeg først bringe vor allenaadigste Dronning vor dybfølte Tak for den store Naade, hds. Majestæt har vist Udstillingen ved at overtage Protektoratet, og ligeledes en hjærtelig Tak til vor naadigste Kronprinsesse som den Ære hds. kongelige Højhed har vist Udstillingen ved at være dens Ærespræsident. Dernæst skyldes en varm Tak til alle der med Raad og Daad har bidraget til, at Udstillingen er kommen i Stand; en Tak til Rigsdagen og til dem, der som Garanter eller ved anden pekuniær Støtte har gjort det muligt at begynde paa Sagen, en Tak til dem, der med offer og Tid og Kræfter har virket for dens Fremme, og endelig en Tak til dem, hvis Flid og Snilde og velvillige Imødekommen selve Udstillingsgenstandene skyldes. Maatte nu alle de samvirkende Bestræbelser have ført til et nogenlunde Resultat, maatte denne de danske Kvinders første Udstilling blive til Gavn og Glæde og Ære for Udstillerne, for den nordiske Kvinde”

Prædidenten gav herpaa Ordet til Udstillingens Vicepræsident, Fru Commandeurinde Emma Gad, der talte saaledes:
LÆS HELE EMMA GADS ÅBNINGSTALE

Dronning Louise
Dronning Louise

Efterat Vicepræsidenten under levende Bifald havde sluttet sin Tale, sluttede Festen med Afsyngelse af Kontatens sidste Del, hvorefter Dronningen rejste sig og udtalte:

“Jeg erklærer hermed Kvindernes Udstilling for aabnet”.

Den kongelige Familie begav sig derpaa, ledsaget af Komiteen, ind i Industriforeningens Localer for at tage Udstillingen i Øjesyn.
– – –


blankPolitiken, 23. juni 1895.

Naturligvis mødte Solen, den gamle Galan, med sit mest skælmske Ansigt til Kvindernes store Fest i Gaar. Og Flagene smældede lystigt i Vinden, da mellem tolv og halvét Ekvipager og Drosker rullede frem i lange Rækker foran Industriforeningens Bygning.

Straks i Forhallen
slog Feststemningen En i Møde. Vi skal ikke opholde os ved Fru Carl Nielsens to Sfinkser, der viser sig at være et Par temmelig søvnige Løver, eller ved Fru Hollen-Skorgaards Sol, som vi allerede tidligere har ladet hæve sig over Horisonten.
LÆS HELE AABNINGSFESTEN


blank


blankPolitiken, 25. juni 1895.

Journalisterne paa Kvindeudstillingen.
– – –
Altsaa, Middagen var endnu ikke til ende, da Raabet lyder: “Til Kvindernes Udstilling!” Det er øjensynligt, at Udlændingene finde Idéen superb – med Begejstring griber de feltraabet og deres Overfrakker, og inden faa Minutter er den store Sal tømt, og man strømmer ud, overladende Desserten til sin Skæbne.
– – –
Ankomne til Idustriforeningens Bygning finder vi Pladsen aldeles overfyldt af Mennesker, som med Entusiasme hilser hver nyankommen Journalist. Velvilligt og høfligt Politi holder imidlertis udmærket Orden paa den forøvrigt kun af de elskværdigste Hensigter opfyldte Menneskemængde, og uden Besvær kommer man ind i Kvindernes Udstilling, ved hvis Indgang man modtages af unge smukke Damer i hvide Dragter.
– – –
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 28. juni 1895.

Selvfølgelig er en Udstilling “ej blot til Lyst”; Enhver, der vil have noget Udbytte af at besé den, mærker snart, at den lægger Beslag baade paa aandelige og legemlige Kræfter. Er der end en Dal, som man gaar ligegyldig forbi, saa er der saa meget mere, som fanger Interessen. Det er morsomt at opdage et eller andet sindigt Redskab, der let og sikkert udfører et ellers besværligt Arbejde. Man er taknemlig, naar man lærer at anvende gamle Sager, der hidtil laa godt gemte i Kommodeskufferne eller i Buffetén; og vil eller kan man ikke blindt hen følge Anvisningen, saa har man dog faaet Idéen og kan omforme den efter sin Smag og sine Omgivelser.
LÆS HELE ARTIKLEN


blankPolitiken, 28. juni 1895.

– – –
Ved Banketten i Aftes hørte vi ikke en tysk Kejser tale alene midt i en højtidelig Tavshed: her fik Skaalernes Tak os næsten til at svimle. Man løsrev sig fra den Tvang, hvori man de foregaaende Dage havde været bunden. Og paa “Damernes Udstilling”, hvor den danske Kvinde aabenbarer sig samtidig som Kunstnerinden, som Musikkens Dyrkerinde og som Familiemoderen, fandt vi en Modtagelse, der i al sin aristokratiske Finhed var hjærtelig og fortryllende ved sin noble Form og sin sjældne Ynde.
– – –


blankPolitiken, 3. juli 1895.

I La Republique Francaise skriver Adolphe Brisson efter i Udtryk af den mest overstrømmende Begejstring, men ogsaa af en særdeles chauvinistisk Karakter at have skildret Indtoget i Kjøbenhavn, følgende om Besøget i Kvindernes Udstilling: “Det første Indtryk er som Indtrykket af et Feæventyr. En umaadelig Vestibule og en monumental Trappe. Og paa hvert Trin af denne Trappe en henrivende ung, hvidklædt Kvinde. Vi defilerer som Fyster forbi disse unge Piger; helst vilde vi frabede os denne Ære, til hvilken vi ikke er værdige, thi det er os, som burde indtage disse unge Kvinders Plads og bøje os ærbødigt for dem. Men her nytter ingen Protest – vi har kun at adlyde”. Og han tilføjer: “En saadan Udstilling, en Kres af Damer fra det bedste Selskab, der gør sig den Fornøjelse at arrangere en Modtagelsesaften, til hvilken Mændene indbydes som Gæster – det kendes ikke i Frankrig. Der vilde man smile ad Tanken som ad en Paradoks. Her smiler man ikke. Disse Damer øver Gæstfrihed paa en Maade, der gaar til Hjærtet; de er ligefremme, naturlige, intelligente. Deres Ynde er uimodstaaelig.”
– – –


Også bogen Kvindernes Udstilling 1895 af Eva Lous er værd at læse med flere informationer efter udstillingen.


Musikken på Kvindernes Udstilling

blank
Sangalbum med musikken til Kvindernes Udstilling.

Der kunne på udstillingen præsenteres meget ny musik. Ovenstående hæfte med kvindelige komponisters værker var tegnet af Susette C. Holten.


Journalistbesøget – Et bonusbesøg med Verdenspressens Repræsentanter

blankKjøbenhavn, 25. Juni 1895.

Saa har Kjøbenhavn da altsaa Verdenspressens Repræsentanter hos dig som fine, eller rettere hele Landets Hjerter. Og den Modtagelse, Kjøbenhavn i Gaar Aftes gav de fremmede var i alle Maader en Hovedstad værdig.
Det blev jo desværre en drøj Tur fra Kiel til Korsør med Damperen “Freja”, som Statsbanerne havde stillet til Journalistforeningens Disposition. En haard Vestenstorm spillede Bolt med den forholdsvis lille Postdamper og anrettede frygtelig Ødelæggelse mellem de mange Pressemennesker, hvoraf der kun en halv Snes holdt Tørnen ud og naaede dansk Grund uden at have ofret til de vrede Guder.
LÆS HELE ARTIKLEN


Alle tekster om Kvindernes Udstilling:
1*INTRO2*CHICAGO UDSTILLINGEN3*FORBEREDELSEN4*OPBYGNINGEN5*AABNINGEN6*FORLØBET