Afsnit

I veldædigt Øjemed – anmeldelser

Det er Forarbejderne til en Bazar til Fordel for en Anstalt for “Drenge i Overgangsalderen paa Nørrebro”, som Fru Gad frenstiller i dette Stykke. Man gjør Bekjentskab med en Del fine Folk, som er stærkt optagen af dette Godgjørenhedsarbejde, der ret beset kun er en fornøjelig Underholdning for dem selv. […]

blank
Afsnit

Tro som Guld 1. akt

En elegant møbleret Dagligstue hos Direktør Graae. Gennem en bred Døraabning, omgiven af Forhæng, ser man i Baggrunden ind i Spisestuen. Til højre et stort Vindue, ved Siden deraf Udgang til Entreen, længer fremme Dør til Direktør Graaes Værelse og Kontor. Til venstre Dør til den øvrige lejlighed. PERSONERNE: DIREKTØR […]

blank
Afsnit

Tro som Guld 2. akt

Næste Formiddag. Samme Stue hos Graaes. Møblerne ere stillede til Rette i Stuen. Fru Graae og Gyritta gaar omkring og gøre i Orden. Doris sidder ved Bordet og tegner med en Mappe foran sig. PERSONERNE: DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans […]

blank
Afsnit

Tro som Guld 3. akt

Samme Stue hos Graaes nogle Timer senere. PERSONERNE: DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans Datter GODSEJER SØTOFT HERRER FRU ROTHENBURG STUDENT SCHNEIDER GREV MONTEFIORE Jægermesterens tre drenge HR. VON HALLE KANDIDAT HAGEN FREDERIKSEN, Tjener hos Graaes 3. AKT 1. SCENE Gyritta, […]

blank
Afsnit

Tro som Guld 4. akt

Samme Stue hos Graaes. Der er tændt Lamper. Fru Graaes sidder og broderer. Direktøren kommer ind fra højre. PERSONERNE: DIREKTØR GRAAE FRU GRAAE GYRITTA LÜTZAU, Fru Graaes Niece DAMER JÆGERMESTER GRAAE DORIS GRAAE, Hans Datter GODSEJER SØTOFT HERRER FRU ROTHENBURG STUDENT SCHNEIDER GREV MONTEFIORE Jægermesterens tre drenge HR. VON HALLE […]

blank
Afsnit

Tro som Guld – anmeldelser

Fru Gads nye Lystspil hører til den meget lette Genre, der i de senere Aar er kommen paa Mode her hjemme; det er lovlig let, til det, der nu kaldes Lystspil, er i Almindelighed kun Farce. Det kgl. Teater (1890-1900) ANMELDELSE EMMA GAD: TRO SOM GULD. Premiere paa Det kgl. […]

blank
Afsnit

Rørt Vande 1. akt

Sal i en elegant Kafé. I Baggrunden en bred Døraabning til et andet Værelse, hvor man ser Folk komme og gaa, Opvartere bære Bakker osv. Til højre Udgang til Trappen, ved Siden deraf en Stumtjener med Overtøj. Til venstre Dør til en tredje Stue. Rundt omkring smaa Borde med Stole […]

blank
Afsnit

Rørt Vande 2. akt

Næste Formiddag hos Blomquist’s. En kunstnerisk udstyret Dagligstue med mange Antikviteter. Paa Væggene Skitser, musikalske Instrumenter og Fotografier af Blomquist imellem visne Lavrbærkranse. Midt i Stuen en Løjbænk belagt med et Skindtæppe. Til venstre i Forgrunden et Klaver, lidt længere tilbage Dør ind til Munthes Værelser, til højre til Melittas […]

blank
Afsnit

Rørt Vande 3. akt

Samme Dags Aften hos Munthe. Moderne Arbejdsværelse. Langs Væggene Boghylder, midt i Stuen et stort Skrivebord, overstrøet med løse Papirer. I Baggrunden Udgang til Trappen, til venstre Munthes Soveværelse, til højre et Klaver, Længer tilbage Dør til Blomquists Lejlighed, hvorfra man hører Tale og Latter; Værelset er oplyst af et […]

blank
Afsnit

Rørt Vande – anmeldelser

At Fru Gads Arbejder ere i Besiddelse af et kvikt og let Replikskifte, er tidt sagt og anerkendt; dog findes der i „Rørt Vande” adskillige udslidte Tirader og smagløse Ytringer, som kunde have været undgaaede. Det kgl. Teater (1890-1900) ANMELDELSE EMMA GAD: RØRT VANDE. Premiere paa Det kgl. Teater, 25. […]

blank
Afsnit

Et Forspil 1. akt

En elegant og hyggelig Dagligstue hos Rabens. I Baggrunden Udgang til Entreen. Til højre Dør til Råbens Værelser, til venstre Dør til den øvrige Lejlighed. Paa et lille Bord i Forgrunden staar et Theservice. PERSONERNE: HELMUTH RABEN, Ritmester CHARLOT, hans Hustru ANNE SOFIE HJELM, hans Søster LEMMING, Professor KASBERG, Løjtnant […]

blank
Afsnit

Et Forspil 2. akt

Samme Stue hos Rabens. Det er Aften, flere tændte Lamper staa paa Bordene. Tjeneren er beskæftiget med at sætte Skærm paa en Lampe. PERSONERNE: HELMUTH RABEN, Ritmester CHARLOT, hans Hustru ANNE SOFIE HJELM, hans Søster LEMMING, Professor KASBERG, Løjtnant Besøgende Damer 2. AKT 1. SCENE Raben (læser i et Tidsskrift). […]

blank
Afsnit

Et Forspil – anmeldelser

Det var alligevel den bedste blandt Privatteatrenes nye Forestillinger i denne Sæson. Der kom nok nu og da over Frk. Collins Spil en Anelse af noget tillært. Men paa andre Steder forsvandt hun bag Rollen og syntes helt den roligt muntre, roligt kloge, roligt kærlige Veninde, som Stykkets Hofjægermesterinde skal […]

blank
Afsnit

Aabent Visir 1. akt

Handlingen foregaar paa Generalindens Landsted. En elegant og hyggelig Havestue, holdt i en lys, sommerlig Stil. Mange Blomster. Paa Væggene Familieportræter. I Baggrunden en stor, aaben Dør ud til en Veranda, der fører til Haven. Paa Siderne Døre til den øvrige Lejlighed. Tidlig Formiddag. PERSONERNE: GENERALINDE WALLIN KAPTAJN KARL WALLIN, […]

blank
Afsnit

Aabent Visir 2. akt

I Haven. I Forgrunden Bænke og Havestole omkring et Bord under et Træ. I Baggrunden Blomster og Bede. Til venstre tænkes Huset. Generalinden, Jonna, Kaptajn Salvesen og Frøken von Svitzer sidde ved Bordet i Færd med at drikke The. Det er senere paa Dagen. PERSONERNE: GENERALINDE WALLIN KAPTAJN KARL WALLIN, […]

blank
Afsnit

Aabent Visir 3. akt

Mellem anden og tredje Akt er et Tidsrum af omtrent fire Uger.Havestuen efter Middag. Tændte Lamper og Lys. I Baggrunden ses gennem de aabne Døre Haven i Skumring, der efterhaanden bliver til Maaneskin. Det er en Maanedstid senere. Man ser Generalinden staa paa Terrassen udenfor Havedøren i Samtale med Frøken […]

blank
Afsnit

Aabent Visir – anmeldelser

“Aabent Visir” har gode Karaktertegninger, en kvik Dialog og er baade underholdende og spændende lige til det Sidste. Ved siden af den noget pinlige Hovedhandling gaar der en Bihandlind af mere oplivende Art, i hvilken Forfatterinden ligesom i flere af sine tidligere Arbeider skildrer nogle af Hverdagslivets almindelige Skikkelser. Det […]