Din kommentar:

Smaa Vink 1917

Emma Gad deler ud til den store Guldmedalje
Snusfornuftigt – og altid velment.


Nye Smaa Vink indskrives dagligt.


07.01.1917.
Anvendelse af Telefon.


Naar man telefonere, begynder man med at spørge: “Er det hos f. Eks. Grosserer N. N.?” Man nævner derpaa sit Navn og beder om at maatte tale med den Person af Husstanden, der ønskes. Det korrekte Svar herpaa er: “Et Øjeblik, jeg skal se, om Vedkommende er hjemme”, idet der derved gives Lejlighed til at undgaa Samtalen.

Stol ikke paa at kende Stemmen. Man kan gaa frygteligt i Vandet derpaa.

Selv om en Samtale er En nok saa ubehagelig, er det højst uhøfligt at hænge Røret paa uden at have sluttet eller sagt Farvel.

Naar der bliver ringet, og Vedkommende ikke er hjemme, bør der skriftlig optages Besked, helst med Angivelse af Nummer.

Hvis man bliver afbrudt, hvad kun alt for ofte sker, er det den, der har indledet Samtalen, der maa ringe op paa ny. Naar Samtalen praktisk talt er afsluttet, er det ganske urimeligt at ringe op paa ny blot for at sige: “Vi blev nok afbrudt – saa er der nok ellers ikke mere”.

Stræb efter ikke at gøre Telefonsamtaler for lange, da andre maaske ønsker at ringe til et af de to Apparater og ustandselig faar det irriterende Svar: “Optaget”.

Naar den, man taler med, er bogstavelig talt uafrystelig, kan man ved med smaa Mellemrum at trykke let paa Gaflen momentvis afbryde Strømmen. Man siger saa: “Er De der endnu! Hallo! Apparatet er nok i Uorden! Naa, ja vi var jo for Resten færdig. Farvel og paa Gensyn.21.01.1917. Beklag Dem aldrig, hvis De har for faa Penge.


Tal saa lidt som muligt om Penge, hvis De ønsker at bevæge Dem indenfor det Omraade, hvor god Tone hersker.

Beklag Dem aldrig, hvis De har for faa Penge. Det er blot pinligt for andre at høre paa og pral ikke med, hvad De har Raad til, hvis De har mange Penge. Intet er mere umuligt indenfor det virkelig gode Selskab.

Lad Pengene blot være den usynlige Maskine, der driver Værket, uden at man nogen Sinde omtaler, hvor vidt det er med flere eller færre Hestes Kraft.

Læg ikke mindste Vægt paa, om Folk er rige eller ikke, ved Valget af Deres Omgang. Det er i dette Forhold kun Sympatien og de fælles Interesser, der bør føre Folk sammen. Tro ikke, at rige Folk, naar de er elskværdige, er mere fordringsfulde i selskabelig Omgang end de mindre velbeslaaede. Det modsatte er snarere Tilfældet. Rige Mennesker er saa forvænt med Hensyn til Luksus, at de som oftest, hvad det Selskabelige angaar, sætter langt mere Pris paa det Morsomme end det Kostbare. Her som alle Vegne er det, der kommer indefra, Hovedsagen.28.01.1917. Forsøm ikke om mulig at rette paa et Barns Hjulbenethed eller stærke Ansats til at blive kalveknæet.


Forsøm ikke at drage Omsorg for Deres Børns Udseende gennem hele Livet, mens de endnu er Børn, og det maaske endnu er Tid at rette paa Naturens Fejltagelser.

Sørg især for, at Tandstillingen ikke er vansirende, hvad enten det gælder udstaaende eller dobbeltvoksende Tænder. Tandlægekunsten er i vore Dage naaet højt nok til, at de allerfleste af den Slags skæmmende Ting kan afbødes, og Deres Børn vil som Voksne være Dem taknemmelige for, at De har været energisk nok til at lade det foretage i Tide. Gør ligeledes alt, hvad De formaar, for at fjerne Modermærker, Vorter o. l. fra Børnenes Ansigter.

Lad en Læge undersøge et Barn ved det mindste Tegn paa Skævhed.

Forsøm ikke om mulig at rette paa et Barns Hjulbenethed eller stærke Ansats til at blive kalveknæet. Gør alt, hvad De kan for at vænne et Barn af med nervøse Trækninger (hvad der paa Fransk kaldes un tic). Husk at saadanne Smaating ofte kan ødelægge et Livs Lykke.25.02.1917. Betragt Privatbreve som betroet Gods.


Man bør aldrig under en Fælles Samtale om et bestemt Emne give sig til at hviske med en enkelt af Deltagerne. Det vidner ikke om god Tone og leder uvilkaarlig Tanken hen paa Underhaandsaftaler.

Betragt Privatbreve som betroet Gods. Vær forsigtig med at vise et Brev, kun bestemt fro Dem, til Andre. Gør det kun, hvor det er Deres Mening at vække Glæde dermed, aldrig, hvis det berører vanskelige Forhold eller indeholder nedsættende Udtalelser. Tag hellere et Uddrag af dets Indhold, hvis dette er nødvendigt for en Sags Forløb.

Glem ikke i Stridens Hede, at man ved Offentliggørelse af et Privatbrev under en Polemik er ude paa Umulighedernes Gebet hvad angaar Takt og Hensyn.04.03.1917. Lad Dem ikke af Tankeløshed forlede til den meget almindelige Fejl at være behageligere mod Fremmede end mod Deres Nærmeste.


Hvis De under en Stridighed har haft Uret, og De selv føler det dybt nede i den Sjælens Stilhed, som altid findes under Stridens Bølgegang, hav da Mod til at vedgaa det. Sig ærligt: Jeg havde Uret – tilgiv mig. Intet afvæbner Modstanderen mere end en saadan Ærlighed. Og den, der ikke kan bekæmpe alt rethaverske Sind, men farer fort paa Trods med at kævles, maa altid bøde haardt derfor.

Glem aldrig i Deres Samkvem med dem, der staar Dem nær, at Livet er kort og kan afbrydes, naar man er mindst forberedt derpaa. Det, man føler ved ikke at have været som man burde, mod den, man har mistet, er mere nagende end noget andet, fordi det aldrig kan gøres godt igen.

Lad Dem ikke af Tankeløshed forlede til den meget almindelige Fejl at være behageligere mod Fremmede end mod Deres Nærmeste. Ofte bevirker Gnavenhed og Mangel paa Selvbeherskelse, at Mennesker er værst mod dem, der i Hjertet er dem kærest.11.03.1917. Tag ikke af Fadet, mens De tygger. Det virker graadigt og lidet kultiveret.


Vend Dem aldrig om ved et Middagsbord for at se, hvori den næste Ret bestaar.

Lad overhovedet, som om Maden aldeles ikke interesserer Dem. Hvis den gør det, da forsyn Dem hurtigt og tilsyneladende ligegyldigt med det Stykke, De med et lynsnart Sideblik har udsøgt Dem, mens Fadet var hos Sidemanden.

Tal ikke om Maden. Dog kan et enkelt berømmende Ord til Værtinden om Kogerskens Dygtighed passere og undertiden vinde Anklang.

Tal heller aldrig før Maaltidet om, at De er sulten. Det virker ulveagtigt, og De faar ikke Hungeren stillet et Minut før, fordi De beklager Dem. Tilfredsstil Dem i Stilhed og grundigt.

Tag ikke af Fadet, mens De tygger. Det virker graadigt og lidet kultiveret.

Tal ikke med Munden fuld af Mad.

Beklag Dem ikke, hvis Deres Nabo tager den Kage eller Frugt, De lige havde tiltænkt Dem selv. Det gør han nemlig altid, men det er af de Stød, som man maa bære. Tag ikke Deres Serviet om Halsen, men forsøg at lade være at spilde paa Deres Tøj.

Læg Deres Kniv og Gaffel i ret Linje ud fra Dem som Tegn paa, at De ikke ønsker mere.17.03.1907. Giv Agt paa Deres Børns Leg; led den ind i det rette Spor og giv dem Idéer, maaske fra Legene i Deres egen Barndom.


Giv ikke Børn Bliktrompeter, Fløjter eller Trommer til Gave. De kære Smaa kan være støjende nok endda og fordummes blot af at hengive sig til et formaalsløst Spektakel, hvad de elsker.

Forær dem hellere Spil, Tegnesager eller Billedbøger, hvad som helst, der er egnet til at udvikle deres Tænksomhed og Intelligens. Kun sjælden har de for meget af den fra Naturens Haand.

Tag Dem selv lidt af Deres Børns Leg. Giv Agt paa den, led den ind i det rette Spor og giv dem Idéer, maaske fra Legene i Deres egen Barndom. Det er den bedste Maade, hvorpaa man kan knytte Slægtsleddene sammen til et uopløseligt Hele.

Gør, hvad De kan, for at faa Sang og Musik ind i Deres Børns Leg; lær dem de gamle Børnesange og Rim. Kærlighed til Musik og Digt er den smukkeste Interesse, De kan give Børnene med ud i Livet fra deres Hjem.25.03.1917. Giv ikke Deres Børn Kælenavne.


Giv ikke Deres Børn Kælenavne. Det er saa godt som umuligt senere at frigøre sig for dem og mere end ubehageligt Livet igennem at gaa rundt og hedde Bips, Misse, Tulle, Tutte, naar hele Ens Apparition og Væren absolut ikke egner sig dertil. Det kan lyde lidt højtideligt, naar man siger: “Giv Victoria en ren Ble paa”, eller Galathea maa vænne sig af med at sutte paa sin Pegefinger”, men for Barnets Fremtids Skyld bør man resolut føre det igennem.

Det burde være et Fingerpeg i Retning af, at man helst bør afholde sig fra at give sine Børn baade for højtklingende og for poetiske Navne som de nu saa stærkt brugte: Rigmor, Bergliot, Dagny, Agnete. Var det ikke mere praktisk af Hensyn til det hele lange Liv at vende tilbage til de internationale hyggelige Navne, der passer til alle Lande og Aldre: Julie, Laura, Mathilde, Emilie, Ida, Elisabeth, og hvad de nu hed, vore Bedstemødre. En gammel Tante Laura falder fuldkommen i Traad med vore Begreber. En Tante Dagny – synes man, det passer?01.04.1917. Kære unge Frøken, vær lidt forsigtig med Deres Ungdom og Skønhed. Indlad Dem ikke med fremmede Herrer.Kære unge Frøken, vær lidt forsigtig med Deres Ungdom og Skønhed. Indlad Dem ikke med fremmede Herrer paa Steder, hvor De er uden Beskyttelse, ikke en Gang med Damer, paa hvis Egenskaber og Livsførelse De ikke er absolut sikker.

Glem ikke, at selv om De har være sammen med en Herre i Selskab, har han paa Gaden som Herre ikke Ret til at tiltale Dem som Dame, men kan kun hilse i Forbigaaende.

Det bliver Deres Sag at standse og begynde en Samtale. Gør det ikke, hvis han er Dem fremmed med mindre De har Garanti for hans Tænkemaade og Optræden overfor Kvinder – kort sagt fuld Tiltro til hans Ridderlighed. Ubetænksomhed paa det Omraade har ført mere end en ung Pige ind paa en Glidebane, hvis Retning er uhjælpelig nedadgaaende. Hun ser det ofte først, naar det er for sent.15.04.1917. Den vigtigste Kunst af alle for Kvinden: Kunsten at behage.


I Georg Brande’s Bog om Voltaire siges om Mme. d’Epinay: “Hun har fundet den store Hemmelighed at gøre det mest mulige ud af sit Væsen”.

Læs disse Visdomsord flere Gange, mine Damer, lær dem udenad og bring dem til Anvendelse i Livet. Det er nemlig paa dem, den beror, den vigtigste Kunst af alle for Kvinden: Kunsten at behage. Enhver har noget særegent, noget ganske personligt i sit Væsen, som ingen andre har. Søg at udvikle det ved at fornemme, hvad man lægger Mærke til netop hos Dem, om det et Smilets Tiltrækning, Hovedets Holdning, Evnen til at lytte – vær lydhør for at finde det, og lad dette Særegne danne Grundlaget for hele Deres Væsen. Kun derved erhverver De den særegne Charme.22.04.1917. Hvis De ikke faar Svar paa en Indbydelse i Løbet af et Par Dage, er De i Deres gode Ret til pr. Telefon at forespørge, om Indbydelsen er indtruffet.


Naar De mener det heldigt at sende et til Dem rettet Brev til en Anden for eventuelt at meddele Oplysninger eller konstatere et eller andet, bør Vedkommende sende Dem Brevet tilbage med en høflig Tak. Hvis De ikke faar det, og De er interesseret i at faa det igen, er De i Deres Ret til at anmode om det.

Hvis De ikke faar Svar paa en Indbydelse i Løbet af et Par Dage, er De ligeledes i Deres gode Ret til pr. Telefon at forespørge, om Indbydelsen er indtruffet, hvilket er saa meget mere berettiget, som man jo aldrig véd, om Adressanten er bortrejst og derfor afskaaret fra at svare.

Hvis De giver nogen en Anbefalingsskrivelse eller blot et Brev til Besørgelse enten personligt i Hænde eller tilsendt, regnes det for god Tone at lade Konvolutten med denne Skrivelse være aaben.

Hvis den, til hvem De betror den, er indviet i de finere Omgangsformer, vil den ikke blive læst paa Vejen, men den maa være stillet saaledes, at dette kan gøres uden Ubehagelighed paa nogen af Siderne.29.04.1917. Se i en Mellemakt op til Hofdamelogen og læg Mærke til, om de dér siddende Damer trækker en Pose med fyldte Chokolader op af en Taske.


Absolut forkasteligt kan det vel ikke kaldes at spise Konfekt i Teatret. Det kan jo gøres, i Fald man virkelig ikke i den Tid, en Forestilling varer, kan undvære at spise. Det kan kun betones, at hvis man lægger Vægt paa at høre til de Fine, saa gør man det ikke.

Se i en Mellemakt op til Hofdamelogen og læg Mærke til, om de dér siddende Damer trækker en Pose med fyldte Chokolader op af en Taske og giver sig til at gnaske. Nej, det falder dem ikke ind.

Hvis De trods alt vil nyde saadanne søde Sager i Teatret, mens De passiarer med en Bekendt, kan De gøre det uden at byde Vedkommende af Deres dyrebare Beholdning.

Noget andet er, hvis De har Hoste. Da at medføre en lille Daase med Hostepastillerer ligefrem barnhjertigt mod de Omsiddende.20.05.1917. Vær klog nok til at deltage i den almindelige Ros og at ærgre Dem i Stilhed.


Selv om De nages af Misundelse over en Andens større Held, Tiltrækning, Talent, Velstand, og det er jo baade menneskeligt og nationalt, saa bid det dog i Dem. Man mærker altid, naar en hvas Kritik har sit Udspring i Misundelse og ikke i uhildet Bedømmelse. Den forfejler da sin Virkning og skader En selv, men ikke den anden.

Vær klog nok til at deltage i den almindelige Ros og at ærgre Dem i Stilhed. Men lad det være Dem en Trøst, at intet ansporer mere end Misundelse og Rivalitet. Jo mere De nages, jo bedre er De rustet til at kæmpe og vinde op paa Siden af den, der i Øjeblikket er et Hestehoved foran. Man skal aldrig opgive Ævred.27.05.1917. Man bliver ganske vist mere og mere tolerant med Hensyn til Rygning, idet der nu ryges alle Vegne og til alle Tider.


Vi har modtaget følgende:
Kære Dame-Tidende! De bedes venligst angive i Deres saa lærerige Rubrik Smaa Vink:
1. Med hvilken Haand skal en Herre tage Hatten af, naar han hilser? Ogsaa for det Tilfælde, at han gaar med en Dame under højre Arm?
2. Er det ikke forkasteligt at hilse med Cigar i Munden?
3. Bør overhovedet en Herre ryge paa Gaden, naar han følges med en Dame?
4. Bør Herren ikke tage Hatten af, naar Damen, han følges med, hilser?

Det var mange Spørgsmaal, men enfin – vi giver os i Lag med at besvare dem.
1. En Herre tager selvfølgelig Hatten af med højre Haand. Hvis en Dame har ham under højre Arm, maa han bruge venstre dertil. Men det maa hun helst ikke have. Det er ganske gaaet af Mode for Forlovede eller Ægtepar at gaa Arm i Arm paa Gaden og virker nærmest lidt komisk.
2. En Herre bør altid tage Cigaren ud af Munden, naar han hilser.
3. Man bliver ganske vist mere og mere tolerant med Hensyn til Rygning, idet der nu ryges alle Vegne og til alle Tider, men hvis det ikke er en Dame, hvem man staar saa nær, at man ikke er vant til at tage Hensyn til hende – skal vi sige Ens Kone – vil en Herre af god Tone ikke tænde en Cigar i Følge med hende, med mindre det er om Aftenen kommende fra Selskab. Det vil altid være høfligt først at indhente hendes Samtykke.
4. Naar en Dame hilser Nogen paa Gaden, tager den Herre, hun eventuelt følges med, Hatten af, selv om han ikke kender den Paagældende. Det samme gælder i øvrigt en Herre.03.06.1917. En Herre bør vise samme ydre Høflighed med sin Kone og sin Søster som mod en fremmed Dame.


Kære Snusfornuft!
Naar De er, hvad Deres Navn antyder, vil De sikkert ikke blive fornærmet, hvis jeg tillader mig at imødegaa Deres Svar under Rubrikken “Smaavink” første Pinsedag.

1. Man tager ikke altid Hatten af med højrte Haand men kun i det Tilfælde, at den Person, man hilser paa, passerer Ens venstre Side. Man hilser til højre Side, idet man blotter sit Hoved med venstre Haand. Ligesaa bruger man venstre Haand til det, naar man i det samme udveksler Haandtryk med en anden Person. Skulde en Dame “hænge” i Ens Arm, bør man altid slippe hende ved en Æreshenvisning overfor mødende Personer.
2. I dette Deres Svar gør De Forskel mellem en Dame, hvem man staar nær, og en mindre nærstaaende. Kære Snusfornuft, paa Gaden bør man behandle den ene “Dame” som den anden, ligegyldigt om “Damen” er min Søster, Kone eller en Fremmed, jeg netop er præsenteret for. Tilfældige Iagttagere kunde let faa et fejlagtigt Indtryk af den Dame, jeg hilser paa eller er i Følge med, et Indtryk frembragt af lidt Nonchalance med Hensyn til Høflighed.
Venlig Hilsen. Deres Cosmopolit.

Hr. Cosmopolit har ganske Ret i, at en Herre bør vise samme ydre Høflighed med sin Kone og sin Søster som mod en fremmed Dame. Men i den Henseende kan han præke til Dagenes Ende for døve Øren.
Da hans Skrivemaade og Underskrift tyder paa, at han ikke er af dansk Æt, kender han maaske ikke den fundamentale Sætning i Balles Lærebog, at Menneskene ikke er saa gode, som de burde være.
Men enfin – vi tager det alligevel en Søndag.10.06.1917. Intet er tarveligere end at forsvinde fra Aastedet, hvor man – uagtsomt eller uheldigt – har forvolt Ulykke.


Lad det staa Dem klart, at man med oprejst Pande maa tage Konsekvenserne af de Uheld, man har været Aarsag til. Hvis De selv, eller de, som De staar til Ansvar for, har foranlediget en Hændelse, den være sig lille eller stor, der medfører Tab eller Molest, maa De staa ved det og ikke unddrage Dem Besværet eller Omkostningerne derved, om det saa er Deres sidste Penge.
Et tilfældigt Sammenspil af Omstændigheder kan paa den Maade skaffe En Byrder for Livet, men det faar ikke hjælpe. Intet er tarveligere end at forsvinde fra Aastedet, hvor man – uagtsomt eller uheldigt – har forvolt Ulykke.

Hvis denne almenmenneskelige Forpligtelse skræmmer Dem, vær da saa forsigtig ikke at agere Kusk eller Chauffør, med mindre De er øvet, og hold ikke Hund af en stor eller glubsk Race. Risikoen vil da være mindre.17.06.1917. Lad Dem ikke helt beherske af Deres Telefon, men sæt den ud af Virksomhed under et Maaltid sammen med Gæster og under en vigtig Samtale.


Sammen med en Opfindelse, der breder sig hurtigt i Befolkningen, opstaar der Former for dens Brug, som først lidt efter lidt vinder Indpas og derfor trænger til stadig at indskærpes. Blandt disse nyopstaaede Former er Telefonhøflighed noget af det vigtigste, men hvad der næsten er endnu vigtigere, er den Telefonerendes Opfattelse af Pligterne mod andre Tilstedeværende. Dette Hensyn forsømmes som oftest slemt.

Lad Dem ikke helt beherske af Deres Telefon, men sæt den ud af Virksomhed under et Maaltid sammen med Gæster og under en vigtig Samtale. Kun altfor ofte sker det, at man lader betydningsfulde Forhandlinger afbrydes, og deres Traad tabes maaske for bestandig, for at modtage en ganske ligegyldig Forespørgsel i Telefonen.

Naar De har Besøg, og De under dette ringes op, forsøm da ikke at rette en Undskyldning til Deres Besøgende.

Det er uhøfligt mod en Besøgende ikke, hvis man ringes op, at gøre den telefoniske Samtale saa kortfattet som muligt. I stedet for at drøgte Bagateller i en Ventendes Paahør bør De sige: “Undskyld, jeg har Besøg, Ring venligst op senere”. Det sker sjældent. En Læge, Tandlæge, Præst el. lign. bør have en Anden til at passe sin Telefon under sin Modtagelsestid. Det virker mere end stødende, naar f. Eks. en Patient hører Lægen under Drøftelse af Lidelserne i Telefonen veksle Repliker angaaende en paatænkt Skovtur.24.06.1917. Pas paa ikke at forfalde til at tale om Dem selv og Deres eget, med mindre De udtrykkelig bliver opfordret dertil.


Pas paa ikke at forfalde til at tale om Dem selv og Deres eget, med mindre De udtrykkelig bliver opfordret dertil; udbred Dem heller ikke om Deres begavede og udmærkede Børn, og glem ikke, at dette Emne er ulige mindre interessant for Andre end for Dem.

Tro ikke, at Tiltrækning beror paa megen Tale og stor Livfuldhed. Den virker ofte trættende. Søg tværtimod hellere ved behændige Indskudsbemærkninger, interesserede Spørgsmaal og vel anbragte Smil at faa Andre til at fortælle. Ved at være en god Tilhører vil De blive betragtet som et ualmindelig behageligt Menneske.

Hvis De under Fortællingen af en Historie eller Anekdote kommer under Vejr med, at De har fortalt den før til de Samme, da bryd ikke af, men lad den hellere løbe durk med al den Aplomb, De raader over. Men lad den lidt pinlige Fornemmelse, det afstedkommer hos Dem, sige Dem, at man helst ikke skal virke underholdende ved Anekdoter, Rejseeventyr o. l., men ved det tilfældige a propos, Samtalen fører med sig. Det er de vittige og hurtige Svar, der giver Samværet Glans.08.07.1917. Den Skik at gaa rundt og trykke hinanden i Haanden i alvorsfuld Samdrægtighed, fordi man har spist et Maaltid sammen, er nemlig heldigvis ved at uddø.


Vi har modtager følgende:
Kære Dametidende, kunde du ikke i dine lærerige Smaa Vink give mig lidt Oplysninger om, i hvilken Udstrækning man bør sige Tak for Mad og Velbekomme? Jeg har en Anelse om, at man ikke mere trykker hele Selskabet i Haanden med et Velbekomme efter enhver Nydelse i et Hjem, men hvem trykker man i Haanden?
Din ærbødisk hengivne ikke dannede Læserinde.

Den elskværdige Læserinde behøver ikke at tro sig mindre dannet, fordi hun ikke er klar over, naar man skal sige Velbekomme og naar ikke. Det er nemlig Ingen. Den Skik at gaa rundt og trykke hinanden i Haanden i alvorsfuld Samdrægtighed, fordi man har spist et Maaltid sammen, er nemlig heldigvis ved at uddø, og bruges kun i meget gammeldags Hjem eller meget langt fra Hovedstaden.

Hvis man endelig skal give sin Erkendtlighed Udtryk, kan man nøjes med at sige Tak for Mad til Værtinden, men ogsaa det er ukendt i mere kosmopolitiske Forhold og forsvinder mere og mere. Værtinden gaar med sin Bordherre under armen først ind i de tilstødende Stuer, og Selskabet følger parvis efter, Værten med sin Dame sidst. (Han gik ind som den første.) Herrerne bukker let for deres Borddamer, og Selskabet spredes gruppevis.Nye Vink hver dag.