helbred
Artikler

Vort Helbred

Ved forleden at rydde op i mine Skrivebordsskuffer faldt et gammelt gulnet Brev mig i Hænde. Det var dateret 1836 og skrevet af min Bedstemoder, Fru Munch, til min Moder, hendes nygifte Datter i København. Et brev fuldt af kærlige Formaninger og fornuftige Raad, der paa den morsomste Maade udtrykker […]

skagen
Artikler

Sommerliv langs Kysten

VINDUERNE kridtes, og de velhavende Bydele affolkes, saa snart Træer og Hække grønnes. Hvor en Lejlighed er ledig, sætter man en Plakat med: Til Leje op imod Ruden; naar man flytter paa Landet, kridter man Vinduerne som en ganske lignende Reklameplakat for at underrette d’Hrr. Indbrudstyve om, at nu er […]

selskab
Artikler

De unge Damer

Forfatterinden Fru Emma Gad tager i sidste Nummer af Kvindernes Blad til Genmæle imod, at Forældre for Tiden overlader deres Pigebørn saa meget til sig selv i Stedet for at søge at modarbejde den løsslupne Tale, som har vundet Indpas blandt de unge Damer og Herrer. Fruen raaber et “Vagt […]

blank
Artikler

Københavnsk Sommer

Noget af det mest karakteristiske for den københavnske Sommersæson er vel nok det Fænomen, som man med en kort og rammende Betegnelse kan kalde Flugten fra Byen. Med Flugten fra Byen mener vi ikke alene den Kendsgerning, at Folk i vid Udstrækning praktiserer Landliggerlivet, selv om de i Virkeligheden kun […]

Hofbal
Artikler

Fra Amalienborg

Der er Dage, hvor der gaar en sitrende Skælven af Uro og Forventning gennem Byens Dameverden, og hvor selv modne og bredbarmede Damer føler deres Hjærte banke som i de fjerne Tider, da de var atten Aar. Det er, naar de røde Lakajer gaar rundt med Indbydelser til Hofbal. Hvad […]

læsning
Artikler

Kvinderne og Læsningen

Man skulde tro, at Kvinder vilde foretrække at læse hvad Mænd skriver, for derved at belæres om, hvordan det andet Køn ser paa Livets Fænomener, ofte saa forskelligtr fra det, de selv føler; og man skulde end yderligere tro, at det fortrinsvis var Mændene, der fordybede sig i Kvindernes Bøger […]

medarbejder
Artikler

Medarbejderhilsener

Under overskriften ‘medarbejderhilsener’ i Illustreret tidendes jubilæumsnummer den 26. september 1909, var der blandt andre følgende hilsen fra Emma Gad: JEG ERINDRER, at jeg som Barn sad i de lange Vinteraftener og nærede min Fantasi og min Længsel mod Livet ved at blade i Aargange af „Illustreret Tidende”. De store […]

hedebosyning
Artikler

Hedebosyning

  Hagerups illustrerede Konversations Leksikon 1. udgave Bind 5 1910   SlagelsePosten, 31. august 1910. Hagerups illustrerede Konversations-Leksikon. 5te Bind af dette store og fortræffeligt udarbejdede Værk er afsluttet for nogen Tid siden. Bindet omfatter Bogstaverne G.-J. Leksikon’et er redigeret af Hr. E. Rørdam med Bistand af talrige Fag- og […]

teaterscene
Artikler

Anna Blochs jubilæum

Emma Gads tekst i forbindelse med sin gode bekendte Anna Blochs skuespiljubilæum. ET urimeligt Jubilæum! Der er ingen Mening i at have Jubilæum, virkelig at skulle regne med næsvise fem og tyve Aar — et kvart Aarhundrede, som det hedder i Skaaltaler, naar man er en ung Pige. Lad hende […]

hængekøje ved strand
Artikler

I Naturens Skød

Posten! Hele Kysten op synker ved Titiden hvidklædte mandlige og kvindelige Skikkelser ned i Flugtstole i Strandkanten eller i Lindelysthuse begærlige efter det Nyt, der ikke findes, hverken i Aviser eller Breve. Hvad er det nemlig for Breve man faar – Reklamer for Vin eller Høkerforretninger i den nærmeste Købstad […]

apple
Artikler

Frugt

Guderne i Valhalla var heldigere stillede end vi. De havde den hulde Ydun ved Haanden, som naarsomhelst leverede dem Æbler gratis, og de var aldeles klare over, – hvad først nu begynder at gaa op for vor Tids Lærde, at Æblet – Frugten – er den bedste Sundhedsbringer og Fornyer. […]

forældreglæde
Artikler

Forældreglæde

Der var fornylig en Mand, som sagde til mig: “Jeg har aldrig faaet Lov at have en Mening. Da jeg var ung, sagde min Fader: “Det forstaar Du Dig ikke paa, min Ven, det skal jeg nok bestemme,” og nu hvor jeg er bleven gammel, siger mine Børn hver især: […]

græsk paaske
Artikler

Græsk Paaske

Et Rejseminde. Blandt den græske Kalenders Fester indtager Paasken første Plads. Paasken er tillige en Fest for Naturrens Opvaagnen. Den er Velkomstfest for Anemonen, denne den græske Yndlingsblomst, der ved Paasketid breder sig over den græske Jordbund som et Blomstertæppe. Og selv om Roserne i Villahaverne blomstrer her som i […]

kvinders påklædning
Artikler

Kvindernes paaklædning

Fru Emma Gad skriver i “Kvindernes Blad”: En Dame af mit Bekjentskab, der var paa Besøg hos os, kom forleden Dag op fra vort Badehus med Kjolelivet hængende løst om sig og bad mig om at hægte det i Ryggen. Medens jeg stod og tumlede med nogle underlige Klemmehægter, der […]

treecrash
Artikler

Haarde Hjerter og bløde

Man har det saa trygt og saa nemt her i Landet, fordi det ikke falder nogen ind, at man staar med eget Ansvar for sig og sine. Det forlanges ikke af Dem og mig, at vi skal vide, hvad vi indlader os paa, og selv tage Følgerne af det. Hvis […]

alt for damerne
Artikler

Alt for damerne

Alt for Damerne Ved Mimi Carstensen med indledning af Emma Gad København Jul. Gjellerups Forlag 1912 INDHOLD: Indledning (Emma Gad) Aarstidens Blomster (Dina Schuldt-Jacobsen) Lidt om Bridge (Scot) Nogle Bridgemiddage (Recha Lippmann) Skønhedspleje (Olga Hoffmann Canitz) Skal Kvinden drive Idræt (.I. L. Nathansen) Harmoni (Fru Loulou) Daglige Vintermiddage (Recha Lippmann) […]

foraar
Artikler

Byen ved Foraarstide

I Parkerne lyser det hist og her op under Buskene med blaa og gule Krokus, en og anden lille ilter Kastanie sætter i Knop for Kameraterne, en Fugl triller hist og her i Trækronerne. Paasken med den kolde Blæst er overstaaet, Humøret dermed oplivet og Foraarssæsonen i fuld Gang. SELSKABELIGHED […]

sommertid
Artikler

Byen ved Sommertide

Jo højere man kommer mod Nord, jo større Rolle spiller Sommeren, der er saa kort, derfor saa stærkt tiltrængt og saa dragende for Sind og Sanser. Der er noget intensivt i Nordboens Kærlighed til Lyset og Sommeren, som Sydboen vist neppe kender, fordi hos ham er Himlen altid blaa og […]

efteraar
Artikler

Byen ved Efteraarstide

DET er Aarets skønneste Tid, der er inde! Med saadanne Ord vil man altid høre Kunstnere og Kunstbegejstrede tale om Efteraaret, der sætter de prangende og dog saa blødt virkende Farver paa Palletten. Brunlige og gule Grene, der som gammelt Guld lyser mod de fjerne Træers gobelinblaa Toner i det […]